JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนกบุคคล (สำนักงานใหญ่บางนา)
1. วางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารงานบุคคล กลุ่มงานขนส่งทางบก 2. การบริหาร และวางแผนจัดการงบประมาณในงานบริหารงานบุคคล 3. งานประเมินผลประจำปี/ประเมิน KPI 4. งานแรงงานสัมพันธ์ 5. งานออกแบบโครงสร้าง...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
2 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการ (ค่าเที่ยว) (สำนักงานใหญ่บางนา)
1. งานสนับสนุนปฏิบัติการ - ตรวจสอบความถูกต้องของค่าเที่ยวและเบี้ยพิเศษของพนักงานขับรถ/พนักงานติดรถ 2. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ 3. ทำงานเอกสาร 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
3 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ISO Officer (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา ก.ม 5)
- วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO และบัญทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมาตรฐาน Internal Audit - ดูแลควบคุมเอกสารควบคุมระบบคุณภาพของบริ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา ก.ม 4.5)
1. ขับรถรับส่งผู้บริหาร (ผู้หญิง) ตามสถานที่ต่างๆ 2. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ** เส้นทาง >> บ้านผู้บริหาร ซ.มิสทีน สุขาภิบาล 3 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป สำนักงานใหญ่บางนา ** รถอยู่บ้านนาย พ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 Position
Salary 1x,xxx - 2x,xxx
17 Nov 18
5 . เจ้าหน้าที่ติดตามยานพาหนะ GPS (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา กม.4.5) **เข้ากะได้
1. วิเคราะห์และตรวจสอบเส้นทาง GPS และกล้อง CCTV 2. จัดทำแผนที่จุดอันตราย จุดห้ามเข้า จุดห้ามจอก ฯลฯ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดทำรายงานประจำวันและประจำเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. ออ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
6 . เจ้าหน้าที่จัดงาน วิเคราะห์ GPS (Esso ศรีราชา,Esso ลำลูกกา,NGV สามโคก)*เข้ากะได้
- จัดงาน จ่ายงาน ให้พขร.ตามใบงาน - Monitor รถที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน - ตรวจสอบรถบรรทุกที่ทำผิดกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ - ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และพฤติกรรมของรถบรรทุกและ พข...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
7 . ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งน้ำมัน
1.การบริหารงานขนส่งและควบคุมการทำงานการจัดส่ง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน - วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง แล้วรายงานยังผู้บังคับบัญชาให้ทราบ - ควบคุม ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
8 . หัวหน้างานขนส่ง (Esso ลำลูกกา, LPG บางจาก) **เข้ากะได้
1. รับผิดชอบในการจัดส่งรถที่มีสภาพพร้อมใช้งาน เข้ารับงานตามที่กำหนด 2. บริหาร และจัดการชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงานของพนักงานขับรถ 3. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขั...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์ทำงาน
17 Nov 18
9 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค(ซ่อมรถหัวลาก) (ศูนย์ซ่อมบ้านนา, Shell แม่กลอง)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คจุดชำรุดเสียตามใบแจ้งซ่อม เพื่อรายงานกับหัวหน้างาน - เสนอความเห็นวิธีการประหยัดรายจ่ายในการซ่อมบำรุงในด้านต่างๆต่อหัวหน้างาน - ดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ และมีความปลอด...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Nov 18
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Esso ลำลูกกา, Shell แม่กลอง, บ้านโรงโป๊ะ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
17 Nov 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs