JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ติดตามลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้รายเดือน - ลงบัญชี รายรับ-รายจ่ายของบริษัท - เตรียมรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย แต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พันช่าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 May 19
2 . พนักงานเช็คเกอร์
- ตรวจสอบการรับ-จัดเก็บ-การจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - ควบคุม ดูแล การดำเนินการในการเบิก จ่ายสินค้าให้ขนส่งและลูกค้า - จัดทำ ตรวจสอบสินค้าให้พร้อมขาย - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

บริษัท พันช่าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
22 May 19
3 . ผู้แทนขาย
- ดูแลฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - จัดทำแผนการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบในยอดขายที่ได้รับ - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูบังคับบัญชา

บริษัท พันช่าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 ตำแหน่ง
22 May 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs