JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  7 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดและผลิตภัณฑ์
1.ร่วมค้นหาโอกาสที่จะสร้างการเติบโต และ สร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ตามวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการบริโภคเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน 2.ร่วมสร้างกลไก เครื่องมือทางการตลาด และและการสื่อสาร สนับสน...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
16 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ดำเนินการควบคุมการ รับสินค้า จ่ายสินค้า เตรียมสินค้า คืนสินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการรับ การจ่าย เตรียมสินค้า ตลอดจนการคืนสินค้า 3.ดำเนินการตรวจสอบ Stock สินค้า 4.เช็คสิ...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
16 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์
1 วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ 2 ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ถูกต้องเป็นระบบรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
15 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1. จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิต 3. จัดทำข้อมูล In Out ฝ่ายผลิต 4. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายฝ่ายผลิต 5. คำนวนต้นทุนสินค้า 6. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการ...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-40,000 บาท
15 Aug 19
5 . หัวหน้าแผนกผลิต
1.บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน 2.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ป...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 - 40,000
13 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเป็นการกำกับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับ

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 25,000 บาท
13 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ขาย
1.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า และทำการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคมากที่สุด 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 3.ประสานงานกับลูกค้าในการจัดส...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000 บาท
12 Aug 19
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs