JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการ ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนยา -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เคมี เพื่องานขึ้นทะเบียนยา -ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
2 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jul 19
3 . นักวิทยาศาสตร์เคมี-ฟิสิกส์ - ประกันคุณภาพ
1.ควบคุมการรับตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี-ฟิสิกส์ (Sampling advice Sheet) 2.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของยาสำเร็จรูป

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs