JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีลูกหนี้ และลงรายละเอียดในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
1 Position
Salary 18,000-19,000
19 Jul 19
2 . Personal Assistant
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
1.บันทึกประวัติลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติลูกค้า 3.ดูแล รับ-เบิกจ่าย แฟ้มประวัติลูกค้า 4.ช่วยประสานงานรับจองคิวลูกค้า 5.ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่บริษัทกำหนด

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
2 Position
Salary 15,000+++
19 Jul 19
4 . พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก
- ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม - ทำหัตถการแทนแพทย์ได้ในบางกรณีเช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา หรือ ให้คำแนะนำกับคนไข้ได้

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
3 Position
Salary 40,000
19 Jul 19
5 . sale consultant
1. เสนอขายและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของคลิกนิก 2. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ขายแต่ยังไม่มีประสบการณ์ขายในคลินิก มีสอนหลักการขายให้ และสามารถเริ่มขายได้ภายใน 2 อาทิตย์) 3.ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
8 Position
Salary 18,000-50,000
19 Jul 19
6 . ที่ปรึกษางานขาย
1. เสนอขายและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของคลิกนิก 2. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ขายแต่ยังไม่มีประสบการณ์ขายในคลินิก มีสอนหลักการขายให้ และสามารถเริ่มขายได้ภายใน 2 อาทิตย์) 3.ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
8 Position
Salary 18,000-50,000
19 Jul 19
7 . ผู้ช่วยพยาบาล
1.ต้อนรับและดูแล ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในคลินิก 2.ให้บริการด้าน Treatment และสนับสนุนการขาย Treatment ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 3.ช่ว...

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
2 Position
Salary 15,000+++
19 Jul 19
8 . Web Programmer
1. พัฒนาเว็ปไซต์และระบบภายในองค์กร 2. ควบคุมเวลาในการพัฒนา ค้นคว้าเทคโนโลยี ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และบริษัท 3. พัฒนาระบบ Web Service API

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
1 Position
19 Jul 19
9 . แพทย์ประจำคลินิก
1. ดูแลและบริหารงานส่วนแพทย์และพยาบาล 2. ดูแลและตรวจสอบการจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 3. ทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับความงาม 4. ให้คำปรึกษาในด้านความงาม

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
1 อัตรา
Salary 160,000-180,000
19 Jul 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs