JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Admin&GA Officer)
Admin 1. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานกับองค์กรภายนอกและราชการเรื่องงาน 3. ดูแลควบคุม Stock สิ้นเปลืองของบริษัทฯ 4. เปิดใบ PR ให้กับแผนกจัดซื้อ 5. Work Permit+Passport ของผู้บริหารแล...

บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
2 . Asst.Manager Administration&Coordinator รับสมัครด่วน !
1.จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2.อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3.ดูแลตารางนัดห...

บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
1 Position
Salary N/A
26 Aug 19
3 . Employee Relations Supervisor (ER)รับสมัครด่วน !
1.ปรับปรุงกฏระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้สอดคล้องถูกต้องตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อหน่ว...

บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
1 อัตรา
26 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเป้าหาย แผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ติดตามวัตถุดิบ/สินค้าเข้าให้ทันเวลา และตรงตาม Spec. ที่กำหนด 3. สรรหา / คัดเลือก/ประเมิน/Audit suppliers ให...

บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
1 Position
Salary N/A
26 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ( จป.วิชาชีพ) / Safety Officerรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ(Duties & Responsibilities) 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย...

บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
2 Position
Salary N/A
26 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs