JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขาย /ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
1.บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้า 2.บริหารจัดการและพัฒนาทีมฝ่ายขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.บริหารเป้ายอดขายตามไตรมาศเดือน / ไตรมาศปี 4.การสรรหาร้านค้า ลูกค้า รายใหม่ เพื่อเพิ่มเติมในพื้นที่ เพื่...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร ประจำสาขาสุขุมวิท / สาขาอนุสาวรีย์
-จัดทำบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ -ควบคุมดูแลการทำงานของแม่บ้าน, รปภ. -ควบคุมดูแลพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม -ควบคุมระบบจราจร และระบบอาคารจอดรถ ป้อมเก็บเงิน -ตรวจสอบพื้นที่ศูนย์การค้าภายใน - ภ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
3 . ผู้จัดการทั่วไป
1.ร่วมกำหนดนโยบายฝ่ายบริหาร วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน วางแผนการ ลงทุนใน โครงการต่างๆ 2.การบริหารงานปฏิบัติการ (Operations) การวางแผนและควบคุมงานฝ่ายต่างๆ บริหารงานกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร 3...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขาอนุสาวรีย์และสาขาสุขุมวิท)
1. วางแผน ควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน 2. ตรวจสอบและวางแผน ด้านการรับเงิน และการจ่ายเงิน 3. สอบทานรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 4. สอบทานงบการเงินในแต่ละเ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
5 . ผจก.โรงภาพยนตร์ / ผช.ผจก.โรงภาพยนตร์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยฯและสาขาสุขุมวิท
- บริหารจัดการ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพ - บริหารจัดการกระบวนการทำงานให้ตอบสนองวัตถุประสงค์องค์การให้มากที่สุด - บริหารเป้ายอดขายที่ได้รับตามนโยบายบริษัทฯ - บริหารและพัฒนาบ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs