JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)
1.อบรม ให้คำแนะนำแก่พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2.ประเมืณความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดมาตราการป้องกัน ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.จัดทำรายงานสรุปตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ตรวจวัด แ...

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 18,000(หรือตามประสบการณ์)
12 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ภาษาจีน)
1.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง 2.คิดริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง 3.จัดทำเอกสาร อบรม ทั้งภายในภายนอก 4.เป็นผู้อบรมพนักงานใน...

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000-30,000
12 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อตามแผนที่ทุกฝ่ายต้องการ เปิดรายการ PO ตาม ORDER เข้าสต็อก 2.ทำตามความต้องการของบริษัทตั้งแผนจัดซื้อ เครื่องเขียน อุปกรณ์ช่าง 3.ติดตามราคาอุปกรณ์ของสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000-35,000
12 Jul 19
4 . ADMIN SHIPPING
1.ประสานภายใน Planning หลังจากนั้นติดต่อ Forwarder จองตู้คอนเทนเนอร์ 2.ติดต่อหัวลาก ทำ Schedule ลากตู้เข้าโรงงานรับสินค้า 3.ประสานงาน ระหว่างภายในกับForwarder (ทำใบ Booking) 4.ประสานกับลูกค้าต่างปร...

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000-35,000
12 Jul 19
5 . ล่ามจีน
1.เป็นล่ามให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 2.ประสานงานและให้ความสะดวกแก่คนภายในองค์กรและนอกองค์กร 3.ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 4.งานอืนๆที่ได้รับตามมอบหมาย

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary 27,000-32,000 บาท
12 Jul 19
6 . Assembly Process
1.ดูแลควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิต 2.หาแนวทาง แก้ไข มาพัฒนาสินค้าโยใช้เทคนิค 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000-24,000(หรือตามประสบการณ์)
10 Jul 19
7 . วิศวกรระบบ ISO
1.ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ 2.ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร 3.ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000-30,000(หรือตามประสบการณ์)
10 Jul 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.ดูแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของตลาด มีความสามารถในการหาลูกค้ารายใหม่และช่องทางใหม่ๆ เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท 2.ปรับปรุงและสร้างระบบตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาคและดำเนินการจัดส่งและงานขายตามที่บริ...

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000-30,000บาท(มีค่าคอมมิชชั่น)
10 Jul 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs