JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวัน - จัดทำข้อมูลพนักงานแรงงานคนไทยและแรงงานต่างด้าว - จัดทำแผนฝึกอบรม, ติดตามผลการประเมิน, ประสานงานการจัดฝึกอบรม - อบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Nov 18

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Nov 18
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน อาวุโสรับสมัครด่วน !
1.รับหลักการ และ วางระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต 2.วิเคราะห์ต้นทุนจริง และ ต้นทุนมาตรฐาน 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
16 Nov 18
4 . พนักงานธุรการขับรถรับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์งานธุรการ / รับลูกค้า - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ทำความสะอาดรถยนต์ที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Nov 18
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)
รายละเอียดของงาน 1. จัดทำและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมทั้งจัดวางระบบการบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่บริษัทเพื่อค้นหาสาเหตุตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข ...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Nov 18
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(สาขาบัญชี,การเงิน,บริหารธุรกิจ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านสินเชื่อ - จัดทำใบเปิดหน้าบัญชีลูกค้า - ประสานงานฝ่ายขาย พร้อมจัดทำข้อมูลของลูกค้า - วางแผน ควบคุม ติดตาม การชำระเงินจากลูกค้าของบริษัท - มอบหมายงานให้พนักงานเก็บเงิน - จัดทำรายการเก...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Nov 18
7 . เจ้าหน้าที่ขาย (ป.ตรีการตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง)รับสมัครด่วน !
ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่ นำเสนอขายสินค้า

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Nov 18
8 . ผู้จัดการแผนกระบบคุณภาพ (โรงงานชำแหละตัดแต่งเนื้อสุกร )รับสมัครด่วน !
- ตรวจติดตามการจัดการเอกสารคุณภาพ การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงาน - ตรวจติดตามระบบคุณภาพตามโปรแกรมของหน่วยงาน - บริหารและพัฒนาบุคลากร...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
16 Nov 18
9 . ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงรักษา - ตรวจสอบ ติดตาม สถานะเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน - รายงานสถานะเครื่องจักร ...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
3 Position
Salary ตามประสบการณ์
16 Nov 18
10 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (โรงงานแปรรูปอาหาร)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานพัฒนาระบบคุณภาพ (โรงงานแปรรูปอาหาร) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ - ทวนสอบระบบคุณภาพ ทดสอบความสะอาดของพื้นที่ผลิต ทดสอบคุณภาพสินค้า (Swab test, Validation, Sensory test) - งานเกี่ยวก...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
2 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 Nov 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs