JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ระบบงานHR งานธุรการ งานด้านความปลอดภัย งานฝึกอบรม งานกิจกรรม และอื่นๆ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. ดูแลการ Print บิล กรู๊ปลิสจากฝ่ายบัญชี 2. ควบคุมการดูแลการจัดยาตามบิลและบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่งให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมดูแลการแพ็คยาส่งต่างประเทศ 4. ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าจ้...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 Position
16 Jul 19
3 . พนักงานขาย( อาหารเสริม )รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 3. เสนอบริการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
16 Jul 19
4 . Product Manager ( อาหารเสริม )รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด ( ด้านอาหารเสริม ) - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
5 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลการจัดซื้อ จัดหา วัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ และสารเคมีรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย 2.ดูแลการจัดซื้อ,จัดหาสินค้าตามใบขออนุมัติงบประมาณพิเศษ 3.ดูแลติดตามการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามกำหนดต...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 Position
16 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP,AR(พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
งานบัญชี AR , AP และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
7 . ผู้จัดการโรงงาน(ประจำเชียงราย)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมบริหารงานบุคคลากร ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 2.ควบคุมบริหารงานด้านการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 3.ควบคุมดูแลงานระบบโรงงานให้เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.บริหารงานด้านความปลอดภัยในโรงง...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
8 . ช่างไฟฟ้า (ประจำเชียงราย)รับสมัครด่วน !
ดูแลระบบงานไฟฟ้าโรงงาน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. รับ - จ่าย วัตถุดิบตามระบบ Fist in - Fist out , ตัด Stock วัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าตาม Location ที่กำหนด 3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางวัตถุดิบ 4. ตรวจสอบรับคืนสินค้าจากแผนกชั่งยา 5...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
16 Jul 19
10 . นักวิทยาศาสตร์ QC / QA (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.นำระบบประกันคุณภาพมาปรับใช้ให้สอดคล้องตามมาตราฐาน 2.กำหนดแผนและกำหนดการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นตามระยะเวลาทีกำหนดในมาตราฐานวิธีปฏิบัติงาน และข้อกฏหมาย ทั้งนี้ควรมีการติดต...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
จำนวนมาก
16 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และอื่นๆ 2.อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
12 . ช่างฉีดเม็ดพลาสติก (โรงงานเชียงราย)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องฉีดเม็ดพลาสติก 2. ดูแลเครื่องจักร 3. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
13 . เภสัชกร R&D(ประจำโรงงานพระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้ายาสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1. รับบิลจาก เจ้าหน้าที่ Billing เพื่อการตรวจสอบ และลงบันทึก 2. ทำบันทึกการซื้อขายสินค้าเข้าคลัง บริษัท พรอส,โมเดิร์น และบริษัทในเครือในระบบ ERP 3. จัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูปคงคลังประจำสัปดาห์,ประจ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
1 อัตรา
16 Jul 19
15 . วิศวกรไฟฟ้า(ประจำโรงงานเชียงราย)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงและงานบำรุงรักษา(PM) - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน - ให้การสนับสนุนของโครงการต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะปัญหาและข้อ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
16 . จนท.บัญชี-ต้นทุน (พระสมุทรเจดีย์)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภท 2. คำนวณต้นทุนสินค้า 3. วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/GL/Billing/ต้นทุน (ประจำรามอินทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสาร รายงาน รับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 3. วิเคราะห์รายการพร้อมลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง 4. จัดทำรายการแสดงการ...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
18 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs