JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  16 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ กราฟฟิก
-ใช้โปรแกรมAI , Photoshop และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำArtwork และ File งานให้พร้อมสำหรับงานพิมพ์สกรีน -จัดทำแผนงานในการ Develop งานพิมพ์สกรีน

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ Payroll (จัดทำเงินเดือน-ค่าแรง)
-จัดทำเอกสารเงินเดือนพนักงานของบริษัท รับผิดชอบในการดำเนิการจัดทำและตรวจสอบ งานค่าแรง , งานสถิติเวลาทำงาน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
3 . หัวหน้าแผนกบรรจุ
รับผิดชอบในการช่วยวางแผน ควบคุม และตรวจสอบการรีด-พับ-บรรจุงาน การตรวจสอบโลหะ คุณภาพงานบรรจุ และการส่งออกสินค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
4 . หัวหน้าแผนก จัดซื้อ-ธุรการ
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และ งานจัดซื้อทั่วไป งานธุรการ และสต๊อกสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการพัฒนาโครงการ และระบบงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภ...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
5 . Senior Compensation & benefit supervisor (ประจำประเทศ Myanmar)
ดูแลและตรวจสอบงานด้านเวลาและค่าจ้าง งานด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงานพม่า / งานบุคคลทั่วไป / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
6 . หัวหน้าแม่บ้าน
ดูแลความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ และดูแลประสานงานกันในแผนกและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Lab (ประจำประเทศ Myanmar)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการทดสอบคุณภาพ (Quality Test) 2.ดำเนินการปรับสภาพชิ้นงานตามที่กำหนด ทั้งก่อนและหลังการทดสอบคุณภาพ 3.ทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และตรวจวัดชิ้นงานหลังทดสอบคุณภาพตามเงื่อนไขที่กำ...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
8 . Human Resources Supervisor
• Drive company culture in organization, and also support Compensation Benefits, Payroll, recruitment , training and development and other related matters • Managing employee performance evaluatio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำประเทศ Myanmar)
- รับผิดชอบการสุ่มตรวจคุณภาพงานที่เริ่มผลิต - จัดทำใบวัดไซด์สเปค/อินไลน์ - รับผิดชอบการตรวจคุณภาพ - จัดทำใบ Inspection Report - รับผิดชอบการติดป้ายบ่งชี้ความแตกต่างของงานหลังการตรวจสอบคุณภาพ - ร...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
10 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Costing
-รับผิดชอบในการดูแล การระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ผ้า, อุปกรณ์, วัตถุดิบอื่นๆ) -รับผิดชอบในการดูแล และตรวจสอบ ราคาต้นทุนการผลิตสินค้า ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
11 . Merchandiser (Garment)
• Coordinate with suppliers and international customer and production team. Develop sample collection • Follow up orders with suppliers, customers, and internal parties to ensure customer satisfactio...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
3 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
10 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ QA Final
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป - จัดทำรายงานผลการตรวจ ต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ วางมาร์ค
รับผิดชอบในการดำเนินการวางมาร์ค คิดผ้า เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบผ้า

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี -จัดทำเอกสารใบสำคัญ รับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป -จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3 , 53 , ภพ.30 -บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆในโปรแกรมบัญชี -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (การ์เม้นท์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในงานด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ (ผ้า และ Accessories) - การตรวจสอบสถานะวัตถุดิบ - เคลมวัตถุดิบที่มีปัญหากับ Supplier - ติดตามวัตถุดิบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
  16 Positions      
Sort By 
Disability Jobs