JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 
1 . นักวิเคราะห์การลงทุน
นักวิเคราะห์การลงทุน ประจำตำแหน่งผู้บริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ดิน (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารต่างๆประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ออกปฏิบัติงานภาคสนามประจำฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
3 . ทนายความ
1. เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ 2. ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท 3. จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ 4. ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
4 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA)
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
5 . ทนายความ (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)
- งานว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา - งานจดทะเบียนบริษัทฯ - งานนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
6 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบัญชี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
7 . Procurement M&E Engineer (วิศวกรจัดจ้างงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบปริมาณ มาตรฐาน และความถูกต้องวัสดุ - ติดต่อ เจรจา ต่อรองราคาวัสดุกับ Sub-Contractor - เปรียบเทียบราคาและเสนอคณะกรรมการอนุมัติ - เปิด Work Order และตรวจสอบความถูกต้อง - รวบรวมเอกสารปร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
8 . เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ประจำฝ่ายบริหาร - ดูแลงานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ - ดูแลงานโฉนดที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
9 . Senior Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Mar 18
10 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนจัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเอกสารเข้า/ออกของฝ่ายจัดซื้อ - ดูแลการวางบิลทุกชนิด - จัดเอกสาร P/O และ P/R ที่สมบูรณ์เข้าไฟล์ - เปิด P/O ทำใบปะหน้าเพื่อเสนอลงนาม - ประสานงานและติดตามเอกสารจากฝ่ายต่างๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
12 . Site Engineer (วิศวกรภาคสนาม)
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
13 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้าน การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานด้าน การทำรังวัดที่ดิน - ประสานงานด้าน การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
14 . Draftsman M&E (พนักงานเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- เตรียมข้อมูลแบบก่อสร้างด้านงานระบบประกอบอาคารล่วงหน้า - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญาจนกระทั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างได้จริง - จัดทำแบบ As Build Drawing ทั้งหมดของโครงการ - ทำก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
15 . Office Engineer (วิศวกรสำนักงานภาคสนาม)
- ดูแลงานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่โครงการ - ดูแลคุณภาพของข้อมูลการก่อสร้าง และจัดทำ Instruction Test and Planning ตามมาตรฐาน ISO - จัดทำ Method Statement ของงานวิศวกรร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- จัดทำเอกสาร - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
17 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
18 . Surveyor (ช่างสำรวจ)
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
19 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถประจำผู้บริหาร - ดูแลรักษาความสะอาดรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
20 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม - เตรียมข้อมูลแบบการก่อสร้าง เช่น แบบ Shop Drawing, แบบขยายต่างๆ ล่วงหน้าก่อนแผนงานก่อสร้าง - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญา จนกระทั่งได้รับการอนุมัติให...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
20 Mar 18
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs