JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . Technician Slipform (ช่างเทคนิคสลิปฟอร์ม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานติดตั้ง และรื้อถอน Slipform - ควบคุมงาน Slipform ในระหว่างการก่อสร้าง

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
2 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 Aug 19
3 . ทนายความรับสมัครด่วน !
- เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ - ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท - จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ - ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
4 . Estimating Mechanical Engineer (วิศวกรประมาณราคางานระบบฯ)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบคำนวนปริมาณงาน และเสนอราคางานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ - ตรวจสอบผลการคำนวณปริมาณงาน - ปรับปรุงปริมาณงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
5 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดการเอกสารงานจัดซื้อต่างๆ - ดูแลการวางบิลทุกชนิด - เปรียบเทียบราคา เปิด P/O เจรจาต่อรอง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - ตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานของวัสดุ - จัดการเอกสาร P/O และ P/R และจัดเก็บ - อื่...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
8 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
9 . Estimating Engineer (วิศวกรประมาณราคา)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบหาปริมาณ เสนอราคางานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
10 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - การทำรังวัดที่ดิน - การทำแผนที่ทางอากาศ - การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
12 . Draftsman M&E (พนักงานเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- เตรียมข้อมูลแบบก่อสร้างด้านงานระบบประกอบอาคารล่วงหน้า - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญาจนกระทั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างได้จริง - จัดทำแบบ As Build Drawing ทั้งหมดของโครงการ - ทำก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
13 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
14 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
15 . M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร วันต่อวัน และรายงานถึงความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา - พิจารณาแผนการก่อสร้างและวิธีการทำงาน - ประสานงานกับวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
16 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
17 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
18 . Surveyor (ช่างสำรวจ)รับสมัครด่วน !
- สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา - คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน - กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง - จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และห...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
19 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถประจำผู้บริหาร - ดูแลรักษาความสะอาดรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
20 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม - เตรียมข้อมูลแบบการก่อสร้าง เช่น แบบ Shop Drawing, แบบขยายต่างๆ ล่วงหน้าก่อนแผนงานก่อสร้าง - จัดทำแบบ Shop Drawing จากแบบคู่สัญญา จนกระทั่งได้รับการอนุมัติให...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
23 Aug 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs