JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่(ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ)
ประสานงานฝ่าย/แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามคุณภาพภายในรวบรวมข้อมูล และนำเสนอ เพื่อให้มีการดำเนินการตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวนข...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
2 . Project Engineer
ขอบเขตหน้าที่ของงาน - มีความรับผิดชอบการติดตามประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง PACKAGE, ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยจับยึด, ปรับปรุง...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
18 Sep 19
3 . ช่างเทคนิค( ฝ่ายผลิตและNew Project)
ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต - รับผิดชอบเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - Set up งานเครื่องจักรให้พนักงานผลิต - ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตงานได้ตามแผน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างเทคนิคNew Project มีคว...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
4 อัตรา
18 Sep 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(Production Department Manager)
1.ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน และการตอบสนองการทำงานของการผลิตให้เป็นเป้าหมายของบริษัท ด้านความปลอดภัย,คุณภาพสินค้า,ต้นทุนการผลิต,การส่งมอบและบริการ,ประสิทธิภาพและประสิทธิผล,สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านจิตส...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
5 . วิศวกร New Project / วิศวกร Tool & Dieรับสมัครด่วน !
วิศวกร New Project - ติดตามประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง PACKAGE - ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยจับยึด, ปรับปรุงอุปกรณ์ ช่วยในก...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
18 Sep 19
6 . QC Supervisor
ขอบเขตหน้าที่ของงาน ควบคุมดูแลการตรวจ / ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ / ชิ้นส่วน ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ QC / เจ้าหน้าที่ QA
เจ้าหน้าที่QC 1. ตรวจและทดสอบวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนที่รับเข้ามา เพื่อใช้ในการผลิต ตามเอกสารวิธีปฏิบัติงานระบุ 2. รายงานผลการตรวจ/ทดสอบและแสดงสถานะของการตรวจ/ทดสอบอย่างชัดเจน 3. รายงานผลการตรวจ/ทดสอ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
4 อัตรา
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้)
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ - ตรวจสอบเอกสารพร้อมจัดทำชุดจ่ายเงินสดย่อย - บันทึกบัญชี - และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
9 . พนักงานขับรถ สำนักงานใหญ่
1.บริการขับรถรับ-ส่งเอกสาร ขับรถให้ผู้บริหารหรือพนักงานติดต่อหน่วยงานภายนอก 2.ดูแลสมถรรถภาพเครื่องยนต์ และสภาพรถภายนอก พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา 4.ตรวจสอบ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
10 . ซ่อมบำรุงไฟฟ้าโรงงาน / สโตร์อะไหล่และอุปกรณ์รับสมัครด่วน !
หน้าที่ช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าโรงงาน 1. ตรวจซ่อม ตรวจเช็ค เครื่องจักรตามแผนPM 2. บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3. บันทึกการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้อง 4. บำรุงรัก...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs