JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . จนท.สรรหาว่าจ้าง (ชั่วคราว) 6 เดือน
1. สนับสนุนงานคัดเลือกผู้สมัคร 2. ประสานงานการสัมภาษณ์งานกับผู้สมัครงาน 3. งานจัดเตรียมเอกสาร การจ้างงาน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกแบบ logo และ key visual ต่างๆ 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (เช่น ฉลาก, ลัง เป็นต้น) 4. Proof สีงานพิมพ์ 5. กำหนดวัสดุ และ ขนาดงานก่อนส่งพิมพ์

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
3 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ตาก)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
Tak
จำนวนมาก
Salary รายได้รวม 14,000 - 17,000 บาท
26 Jun 19
4 . หัวหน้าแผนกกฎหมาย
1.ดูแลงานนิติกรรมสัญญา 2.ดูแลงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ 3.ดูแลงานคดี

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
5 . รองผู้จัดการแผนกกฎหมาย
1.ดูแลงานนิติกรรมสัญญา 2.ดูแลงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ 3.ดูแลงานคดี

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
6 . ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
1.ดูแลงานนิติกรรมสัญญา 2.ดูแลงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ 3.ดูแลงานคดี

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
7 . จนท. - หน.แผนกวิเคราะห์ข้อมูล (Event marketing)
- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด - นำข้อมูลต่างๆมาจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Dashboard บน Power BI, Excel - รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
8 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- รับผิดชอบระบบไฟฟ้าส่งจ่ายหลักของโรงงาน - ระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น - Preventive Maintenance & Maintenance - Energy Saving - Water Control

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ IT Admin
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารในหน่วยงานIT เช่น เอกสาร PR, Memo, หนังสือสัญญาต่างๆ, เอกสารLicense - สร้างรายงานจากระบบ E-Ticket เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ทำงบประมาณในฝ่ายสารสนเทศ - งานตรวจสอบภายในฝ่ายสารสนเ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Inventory Audit)
1. ตรวจนับสินค้าในคลังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 2. จัดทำรายงานตรวจนับสินค้า 3. กระทบยอดสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
11 . จนท. HR แรงงานสัมพันธ์
HR ER 1. ปฏิบัติงานแรงงานสัมพันธ์ ร่วมสอบสวนการกระทำความผิดและให้ความเห็น สรุปข้อมูลการสอบสวน ตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน 2. สรุปรายงานด้าน ER ที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถเดินทางไป ตจว.ได้บ้าง ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
12 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (โรงงานกระป๋อง)
- ดูแลการสั่งซื้อสินค้า, วัตถุดิบ, Packing, อุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์LAB ในไลน์การผลิต - ทำ Purchasing Strategy, Cost saving - จัดซื้อสินค้าตามาตรฐาน ISO ของบริษัท - เจรจาต่อรองราคา, ประเม...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
13 . รอง/หัวหน้าแผนก QC (จุลชีววิทยา) รับสมัครด่วน !
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและวัตถุดิบด้านจุลชีววิทยา - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ - ดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Jun 19
14 . Programmer (Dynamics AX 2012)
1. มีประสบการณ์ในโครงการพัฒนาระบบ Dynamics AX 2012 ERP ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 2. มีทักษะในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตของงาน 3. สามารถพัฒนาโปรแกรมแ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
15 . ช่างเทคนิค/ควบคุมระบบผสม(ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์)ประจำโรงงาน CBD
-ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานในกระบวนการผลิต -เข้ากะได้ -ทำงานวันจันทร์ -เสาร์

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000 บาท
26 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนก CVO ประจำโรงงาน CBD รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลระบบการสอบเทียบ 2.ควบคุมดูแลระบบการ Validate จุด CCP,OPRP และเครื่องจักร 3.ควบคุมดูแลการทดสอบ Shelf life สินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4.ดำเนินการส่งตัวอย่างสินค้าวิเคราะห์คุณภาพโดยห...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
17 . พนักงานตรวจสอบ (QC) ประจำโรงงาน CBDรับสมัครด่วน !
1.ตรวจคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต 2.ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจความสะอาดในการ CIP ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เข้ากะ 07.00 - 19.00น. และ 19.00 - 07.00 น.)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
Salary 9,300 - 9,800 บาท
26 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ Inspector (โรงงานAPG)
- ตรวจสอบเครื่อง Inspector Machine ด้วยขวดต้นแบบที่ได้รับขึ้นทะเบียน - ควบคุมดูแลขวดต้นแบบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ซ่อมแซ่มและดูแลเครื่องInspector Machine

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
19 . หัวหน้าช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลรับผิดชอบแก้ซ่อมแซมแก้ไข และดูแลระบบไฟฟ้าในระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ - ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงกระบ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
26 Jun 19
20 . Business Intelligence Analyst
1. วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมาจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆที่ตอบสนองธุรกิจ 2. วิเคราะห์ความต้องการและประสานงานผู้ใช้งานระบบ BI (Management Level) 3. ออกแบบและสร้างBusiness Dashboard (Domestic&Internation...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
21 . พนักงานขับโฟร์คลิฟท์ CBD รับสมัครด่วน !
-จัดส่งสินค้าสำเร็จรูป ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วโดยคำนึงความปลอดภัย ในทรัพย์สินบุคคลรอบข้าง -จัดวางสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ -บำรุงรักษายานพหนะให้อยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
22 . พนักงานบรรจุ
-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว -ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End -ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์ -ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
23 . Automation Engineer(ประจำโรงงาน CBD)
กำหนดกลยุทธ์ด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรกลอัตโนมัติสามาถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Jun 19
24 . พนักงานควบคุมการผลิต (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม - ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องจักร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
26 Jun 19
25 . Electrical Engineer (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลรับผิดชอบระบบงานไฟฟ้าของเครื่องจักรและโรงงานทั้งในด้านซ่อมแซม บำรุงรักษาและการวางแผนเชิงป้องกัน - รับผิดชอบงานและโครงการต่างๆด้านระบบไฟฟ้าของโรงงาน - ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแล...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
26 Jun 19
26 . หัวหน้าแผนกพิมพ์ลายกระป๋องอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในส่วนของงานพิมพ์ลายให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้า - วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดของเสีย ล...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
26 Jun 19
27 . ช่างไฟฟ้าเครื่องจักร (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลและบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องจักรในไลน์ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม (ผ่านระบบ PLC) - งานแก้ไข ปรับตั้งค่าระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ของผู้สมัคร
26 Jun 19
28 . จนท.แผนกบัญชี (โรงงานขวดบรรจุ)
-ตรวจสอบความความถูกต้องของเอกสารและบันทึกบัญชี -บันทึกรายการทรัพย์สินเข้าในระบบAX,บันทึกรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจำเดือน,จัดทำใบกำกับภาษีขายในกรณีมีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินบริษัท -บันทึกราย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
26 Jun 19
29 . ช่างประจำไลน์ผลิต ด่วน CBDรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมระบบไฟฟ้า 2. ดูและระบบเครื่องจักร 3. ทำระบบ PM/CM

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
30 . รองหัวหน้าแผนกผสม/รองหัวหน้าแผนกผลิต CBD
1. ควบคุมการผสม และตรวจสอบการผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 2. ควบคุมการดำเนินการผสมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการผลิต 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
31 . ERP AX Support (ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บางปะกง)
1. ตรวจสอบ, แก้ไข และหาสาเหตุของปัญหาใน AX ได้ดี 2. วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 3. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม 4. Config โปรแกรม AX ใน Module ต่างๆ 5. ให้คำปรึกษาทีมงานทั้ง ERP และ Business 6. ดูแลระบบ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
32 . ช่างเครื่องขึ้นรูป(ประจำโรงงานAPG)
-ควบคุมเครื่องผลิตขวดปรับแต่ง แก้ไขดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ขึ้นรูปขวด -แก้ไข Defect ขวดและติดตามผลการแก้ไข -ทาแบบและหล่อลื่นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปขวดตามเวลาที่กำหนด -ปรับแต่งGOB

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
33 . รับสมัครทีมงานภาคสนาม จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
Salary รายได้รวม 15,000 - 19,000 บาท
26 Jun 19
34 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดอุบลราชธานี)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
Salary รายได้รวม 15,000 ขึ้นไป
26 Jun 19
35 . พนักงานขับรถ (ประจำ ศูนย์กระจายสินค้าพังงา)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
Salary รายได้รวม 15,000 - 19,000
26 Jun 19
36 . พนง.ขาย/พนง.ขับรถ(ประจำชลบุรี สนใจสอบถาม0614015213)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
Salary รายได้รวม 15,000 ++ (มีค่าคอมฯ)
26 Jun 19
37 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางบัวทอง จ.นนทบุรี)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
3 อัตรา
Salary รายได้รวม 14,000 - 17,000 บาท
26 Jun 19
38 . พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
4 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 - 19,000 บาท
26 Jun 19
39 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด - ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO - งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 ++ (มีค่าคอมฯ)
26 Jun 19
40 . ช่างไฟฟ้า(ประจำโรงงานAPGบางปะกง)
1 ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงงานระบบ น้ำ ลม ก๊าซ 2 บันทึก , รายงานเครื่องจักรและการปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 4 บันทึกรายงานเครื่องจักรและรายงานกา...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
41 . พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม(ทีมงานสาวบาวแดงทั้งเพศ ชาย/หญิง ) ทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1.ประชาสัมพันธ์สินค้า รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้บริโภค 2.เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้า 3.จัดแสดงสื่อโฆษณาให้กับร้านค้า

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้ 13,750 บาทขึ้นไป
26 Jun 19
42 . IT support (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
• แก้ไขอุปกรณ์ Computer : แก้ไข ปัญหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ • ดูแล เครื่องพิมพ์ : ทำการตวจสอบระดับ หมึก และ ประสานงานกับ Vendor เพื่อดำเนินการแก้ไขและตรวจเช็คอุปกรณ์ • ดูแลร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
26 Jun 19
43 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
44 . พนักงานขับรถตู้ (ทีมงานสาวบาวแดง ทั่วประเทศ)
1. ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 4. นำรถเข้าศูนย์บริการตามรอบ บริษัทฯ จัดสวัสดิการที่พักฟรี ให้กับพ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
จำนวนมาก
Salary รายได้รวมอื่นๆ 14,000++ บาท
26 Jun 19
45 . ผู้จัดการเขตการขาย (ประจำเขตภาคกลาง)
1. ทำกิจกรรมส่งเสริมงานขายร่วมกับร้านค้า 2. จัดระบบเครือข่าย การกระจายสินค้า 3. ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบริษัทกับร้านค้า

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary 22,000 บาทขึ้นไป+++
26 Jun 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs