JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย( จป.วิชาชีพ)
-เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย -ประเมินความเสียงและกำหนดมาตรการป้องกัน -จัดทำรายงานเอกสารด้านความปลอดภัยส่งราชการ -อบรมพนักงาน,ซ้อมอพยพหนีไฟ,รวบรวมสถิติจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
2 . Assistant QA Manager
1.กำหนดเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดการแก้ไขเมื่อพบปัญหาในการผลิตและเมื่อได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้า 3.พิจารณาการชี้บ่งและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ 4.ติดต่อประสาน...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่
- วางแผนการผลิตพืชอินทรีย์ บนพื้นที่ 76 ไร่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตภายในฟาร์มให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานและได้คุณภาพ - วางแผนป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืนในฟาร์ม - วิจัยและค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
1 Position
Salary 13,000-20,000
22 Aug 19
4 . Production Supervisor
-บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้า -วิเคราะห์งาน วางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผน -ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs