JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  28 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่โฟร์แมน (ปฏิบัติงานที่ KTF. จ.ชลบุรี)
1.เช็คสต๊อกของที่อยู่ในไซต์งานและดูแลควบคุมการทำงานหน้างานก่อสร้าง 2.คอยแก้ไขแบบและเขียนแบบให้วิศวกรแก้มา 3.คอยประสานงาน (โครงสร้าง งานถาปัตย์ งานระบบ สรุปคือดูทั้งหมดในโครงการที่ทำอยู่ ) 4.สำรวจ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
17 Jul 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิ
17 Jul 19
3 . พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการทดสอบ-วิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าโภชนพื้นฐาน ,ทำสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
4 . พนักงานบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการทำรายงานสตีอค วัตถุดิบ เวชภัณฑ์ งานระหว่างทำ และสต๊อคอาหารสำเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจนับสต๊อคคงเหลือประจำวันและประจำเดือน

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
5 . หัวหน้าแผนกบริหาร ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบการจัดทำ นำเสนอ วางแผน และประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา - พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารทั้งหมดของบริษัท เช่น UFAS, Global Gap, GMP, ISO เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่วางแผน (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- กำหนดแนวทางและวิธีการในการวางแผนการผลิต , จัดเก็บ และส่งมอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลงานวางแผนการผลิต ,การจัดเก็บวัตถุดิบ และการส่งมอบ - ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงาน...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
7 . พนักงานควบคุมสต๊อควัตถุดิบ (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
1.รับผิดชอบงานควบคุมดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตอาหาร 2.รับผิดชอบวางแผน และตรวจสอบ ทวนสอบ และติดตาม งานรับเข้า จัดเก็บดูแลรักษา เบิกจ่ายวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และแผนก...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
8 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
- ศึกษา สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากรทุกระดับร่วมกับผู้บัญชาในการหาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี แผนงบประมาณ โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม - ดูแลจัดฝึกอบรมพัฒนาตามแผนงาน - ดำเนินก...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
9 . พนักงานขับรถโฟลคลิฟท์ (ปฎิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานขนส่ง - รับใบส่งมอบอาหารเข้าสต๊อคและใบสั่งถ่ายอาหารหรือใบร้องขออื่น ๆ และตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน - ตรวจสอบการจัดวางถุงอาหารบนพาลเลทว่าเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย - นำพาลเลทอาหารจัดส่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
17 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
จัดทำระบบการทบทวน ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ งานด้านกฎหมาย/ทะเบียนอาหารสัตว์ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
11 . พนักงานสโตร์ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
งานรับอะไหล่ -ตรวจสอบการรับสินค้า จากบิลส่งสินค้า พร้อมตรวจสอบจำนวนสินค้าให้ตรงตามบิลส่ง -ประสานผู้เชี่ยวชาญ/เปิด PR ตรวจสอบ Spec สินค้าบางรายการ -เซ็นรับบิลส่งสินค้าพร้อมบันทึกลงสมุด งานจัดเก็บ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
17 Jul 19
12 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- กำหนดการวางแผน ทบทวนอนุมัติการตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์)ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามข้อกำหนด) - กำหนดและทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบใหม่ (วัตถุดิบทั่วไป...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
วางแผนการบริการจัดส่งอาหารให้ฝ่ายขาย - วางแผนการรับคืนอาหารจากลูกค้า - วางแผนการบริการงานที่นอกเหนือจากส่งอาหารตามที่ได้รับการร้องขอ - ประสานงานการทำงานกับแผนกอื่นๆ - วางแผนและตรวจสอบ การควบคุมต้น...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Jul 19
14 . พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมในการผลิตอาหาร - ปรับและรักษา conditioner ของเครื่องจักร - เดินเครื่องจักรสายการผลิตอาหาร - เก็บตัวอย่างอาหารส่ง QC เพื่อตรวจสอบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
17 Jul 19
15 . ช่างประกอบติดตั้ง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- จัดสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและสนับสนุนในรูปแบบของงานวิศวกรรมให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
17 Jul 19
16 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน - วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน - จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
17 . ช่างเขียนแบบวงจรไฟฟ้า(ปฏิบัติงานที่ KTF. จ.ชลบุรี)
1.งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง 2.งานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา 3.การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่สวนยางพารา (ปฏิบัติงานที่ KTF. จ.ชลบุรี)
1.ดูแลรักษาสวนยางพาราที่ปลูกใหม่ 2.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ KTF. จ.ชลบุรี)
1.รับสัมครพนักงาน เข้าใหม่-ลาออก 2.ทำเอกสารแจ้งเข้า-แจ้งออกประกันสังคม 3.ดูแลควบคุมความเป็นอยู่ของพนักงานภายในฟาร์ม 4.ดูแลสวัสดิการต่างๆภายในฟาร์ม 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
20 . พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
23 . พนักงานส่งเสริมการขาย (ผลิตภัณฑ์แปรรูป)
- เสนอสินค้า ออกตลาด จัดกิจกรรม เพื่อเสนอสินค้าให้ลูกค้าโดยทั่วไป

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
24 . พนักงานบริหารความเสี่ยง (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
- รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - รายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารควา...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
26 . พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ(กุ้ง)
ให้คำแนะนำและเป็นผู้แทนฝ่ายขายอาหารสัตว์ให้กับลูกค้า

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
27 . พนง.ส่งเสริมการตลาด(อาหารสัตว์บก)
- แนะนำให้ความรู้อบรมสัมมนาด้านวิชาการ-ผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกรให้มีการจัดการที่ถูกต้อง เพื่อเพิมผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผ่นผับ-ป้าย-คู่มือด้านวิชาการและผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ - จัดตารางเข้าตรว...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
28 . พนักงานขับรถประจำตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร - บำรุงดูแลรักษาสภาพรถที่ขับ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท + OT
17 Jul 19
  28 Positions      
Sort By 
Disability Jobs