JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
1. สำรวจ ติดตาม ประสานงาน รายงานผล การควบคุมป้องกันกำจัดสัตว์พาหะ (Pest control) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ดูแล ติดตาม ประสานงาน แผนการสอบเทียบ (Calibration) ของเครื่องมือและอุปกรณ์ตามระบบ GMP/HACCP/IS...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
2 . QA Packing
ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการบรรจุ

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
3 . Company Secretary
•ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
4 . สัตวแพทย์
• ดูแลจัดการเรื่องสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ทดลอง เพื่อให้สัตว์ทดลองทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี • ดูแลและควบคุมการทดสอบ Palatability test และ Feedin...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
5 . พนักงาน Coating
-จัดเตรียม ตรวจสอบไขมันและสารผสมเพื่อใช้ในการสเปรย์ไขมันและสารผสม -ควบคุมดูแลการสเปรย์ไขมันและสารผสมในกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมความสะอาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ Coating ตั้ง...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 Aug 19
6 . ช่างเครื่องกล
- ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - บันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร - เรียนรู้ระบบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามข้อกำหนด ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการจัดเตรียมตัวอย่า...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 Aug 19
8 . สัตวบาล (Animal Husbandry)
-ดูแลการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองทุกเรื่อง ทั้งการให้อาหาร น้ำ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลสัตว์ -จัดเตรียมอาหาร และทำการทดส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
9 . วิศวกรเครื่องกล (Process / Project Engineer)
- ค้นหา ริเริ่ม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของกระบวนการทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงาน เช่น Project เกี่ยวกับพลังงาน - ควบคุม และประสานงานในระบบการจัดการพลังงานทั้งหมดภาย...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs