JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป 1.รับสินค้าสำเร็จรูป ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสารกับการรับสินค้าที่ถูกต้อง 2.สุ่มนับสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ 3.ตรวจสอบจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปตามหมวดหมู่ 4.จ่ายสินค้าสำเร็จร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
2 . หัวหน้าฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต (Supervisor)
1.ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลิตที่ทางโรงงานมีการผลิตอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้นในสภาวะที่เหมาะสม โดยนำเทคนิคใหม่ๆ อุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร มาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 19
3 . Sale & Marketing Domestic (Asst.Mananer-Manager)
-Seek out new marketing opportunities in Thailand (B2B&B2C) -Maintain positive relationships and coordinate with team, company's clients, and follow through on issues in a timely manner. -Coordinate...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามฐานเงินเดือนบริษัท
19 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT (Staff3)
1.ดูแลรับผิดชอบระบบโปรแกรม หรือเว๊บแอพพลิเคชั่นที่หัวหน้างานมอบหมาย 2.ดูแล และแก้ไขข้อผิดพลาดของ Users และของระบบโปรแกรมที่หัวหน้างานมอบหมาย 3.สนับสนุนการอบรมระบบโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาไปแล้วให้กับ Us...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
19 Apr 19
5 . R&D Supervisor
1.ทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำสเปคสินค้า สเปคในการผลิต

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Apr 19
6 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายผลิต (Technical Data)
- ­ออกแบบหลักสูตรเพื่อจัดฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ ฝีมือการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต - ­ดูแล ติดตาม ตรวจสอบแผนการอบรม รายงานผลการอบรมต่อผู้บังคับบัญชา - สรุปข้อมูล Support สายการผลิต ด้าน Effic...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
7 . Social Audit Section Manager
• ดำเนินการตรวจสอบด้านแรงงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท • ให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมายแรงงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง • วางแผนการตรวจสอบด้านแรงงานทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
19 Apr 19
8 . หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ (ประจำบ.โอคินอสฟู๊ด ในเครือบริษัทไทยยูเนี่ยน)
ปฏิบัติงาน,ดำเนินการ,จัดทำงานด้านสวัสดิการต่างๆ ตามกฏหมายกำหนด และ บริษัทฯจัดให้เพิ่มเติมทั้งหมดและ ตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ ขันตอนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ของร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
19 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
• ดูแลการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามกำหนดระยะเวลา ของบริษัทหลักๆ ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าในประเทศ และดูแลควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการไม่ชำร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Apr 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส
- คำนวณค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายการผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนให้...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
19 Apr 19
11 . ผู้จัดการส่วนงานบริหารสินเชื่อ (Pico Finance) รับสมัครด่วน !
- บริหารงานส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลทีมพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อเพิ่มยอดและขยายฐานลูกค้า - บริหารงานสาขา ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด - ดูแลทีมและยอดทีมให้เป็นไปตามเป้า - วางแผนพัมนาธุรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 Apr 19
12 . เจ้าหน้าที่ IT Support **ประสบการณ์ 3 ปี**
- บริหารจัดการ บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ Hardware & Software และระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท เช่น SAP และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ - แก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware & Software ให้กับผู้ใช้ทั้งองค์กร - แ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1.วิเคราะห์ และทดสอบด้านจุลชีววิทยา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ­2.เป็นผู้ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ด้านจุลชีววิทยาและบันทึกผล ตามกรรมวิธีและขั้นตอนมาตรฐานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ­3.ดำเนินการ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
19 Apr 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- จัดทำเอกสารการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และติดตามทวงหนี้คงค้างเกินกำหนดระยะเวลา - บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้ - จัดทำรายงานกระทบยอดลูกหนี้การค้า และยืนยันการจัดทำรายงานภาษีขาย งานอื่นๆๆ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
19 Apr 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าแรง-เงินเดือน (บริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด)"ด่วน"
- ทำบัญชีค่าแรง-เงินเดือน - ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Apr 19
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิต **ด่วน ประสบการณ์สายงานอาหาร 2 ปี**
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
17 . Process Improvement Manager
-ควบคุม ดูแล Project TPm เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม -ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต(Yield/ Efficiency) และต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -วางแผนการนำเครื่องจักรห...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
- ตรวจสอบ/สอบทานการบันทึกรายการทางบัญชีสำหรับรายได้ รายจ่าย เงินลงทุน และทรัพย์สินให้ถูกต้อง - ดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละปี รวมถึงจัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
19 Apr 19
19 . Production Engineering
-ร่วมจัดทำแผน วิธีการปฏิบัติงานของแต่ละระดับ วางแผนกำลังคนและเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ingredient พร้อมทั้งการจัดทำ WI และ Training ให้กับไลน์การผลิต-ร่วมจัดเตรียมความพร้อ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
20 . รองผู้จัดการฝ่ายผลิต **มีประสบการณ์ด้าน SNAK หรือขนมขบเคี้ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
-­ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -­ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Apr 19
21 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง / ระบบน้ำ / ระบบไฟฟ้ากำลัง / ระบบBoilerรับสมัครด่วน !
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร -ดำเนินงานดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพ -­ดูแลงานการปรับแต่งเครื่องจักรในสายการผลิต -­สรุปผล/รายงานการซ่อมบำร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 Apr 19
22 . ผู้จัดการแผนก จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1.ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความปลอดภัย รวบรวมสถิติความปลอดภัย รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานความปลอดภั...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Apr 19
23 . ผู้จัดการแผนกควบคุมสัตว์พาหะ(Pest Control) **ประสบการณ์ 5 ปี**
- จัดทำและดูแลการกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อ ( Pest Control ) ภายในองค์กร ให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลของการปฏิบัติงานด้านการกำจัดส...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Apr 19
24 . Production Supervisor **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 Apr 19
25 . เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกวางแผนการผลิต
-­ ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ - จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 19
26 . จนท.เอกสาร (พนักงานรายวัน)
ดูแลและตรวจสอบเอกสารการรับสมัครของพนักงานรายเดือน สังกัดฝ่าย HR

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Apr 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs