JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Accounting officer
จัดทำงบการเงินรายเดือนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายงานต่างๆ จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินและบันทึกรายการในระบบ SAP

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
2 อัตรา
Salary 19,000 ขึ้นไป
23 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่สโตร์
ควบคุมวัสดุคงคลัง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
22 Aug 19
3 . วิศวกรโยธา
- ตรวจสอบ ออกแบบรายละเอียด และประมาณราคางานก่อสร้าง พร้อมจัดทำข้อเสนอทางด้านวิศวกรรมของโครงการก่อสร้าง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19
4 . พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
- รายงานปริมาณรถบรรทุกที่เข้าชั่งน้ำหนัก - สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานจราจร - ป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินขึ้นไปบนทางด่วน - อำนวยความสะดวกการจราจรเบื้องต้น

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
2 อัตรา
Salary 13,500++
22 Aug 19
5 . ช่างบำรุงรักษาโยธา
ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงทางพิเศษและอาคารสำนักงาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
3 อัตรา
Salary 13,000 ขึ้นไป
22 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs