JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล(อาวุโส)รับสมัครด่วน !
งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - กำหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคล - วางแผนกำลังคน - วางแผนการสรรหาบุคลากร - วางแผนการคัดเลือกบุคลากร - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000-50,000 +
18 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา Make upรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการออกสูตรวิจัยและพัฒนาสูตรต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง แป้ง ลิปสติก ฯล - เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้ตัวแทนฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้แทนฝ่ายขายนำเสนอต่อลูกค้า - ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 26,000
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวิเคราะห์ คำนวณ และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม - ต้องทำงานประสานกับหน...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและข้อตกลง
18 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์(ตามตกลง)
18 Jul 19
5 . Sale ขายเครื่องสำอาง(OEM) เขตกรุงเทพฯ ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้, รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ที่สนใจสร้างแบรนท์เครื่องสำอางกับทางบริษัทฯ ดูแลเยี่ยมเยือนลูกค้าเก่า ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง OEM และบริการ และรับผิดชอบในการเก็บเงิน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างควา...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs