JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
2 . Supervisor ฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลงานในฝ่ายผลิต

N&N FOODS CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
3 . ผู้จัดการแผนกผลิต
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่...

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Jun 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดหาแหล่งซื้อวัตถุดิบ - วิเคราะห์แหล่งซื้อ - คัดเลือกแหล่งซื้อ - ประเมินผู้ขาย - ทำเอกสารระบบคุณภาพ

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
12 Jun 19
5 . Supervisor แผนกควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบ/ควบคุมสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็บรูป - การควบคุมเอกสารคุณภาพต่างๆของบริษัทฯ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs