JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคัดห่อ
ทำงานคัดห่อกระดาษรายผลิต

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary 9,600 - 10,000 บาท
23 Apr 19
2 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัด-จ่ายสินค้า / ตรวจสอบสินค้า - จัดเรียงสินค้าสำเร็จรูป - เตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง - จัดทำเอกสารรายงาน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
23 Apr 19
3 . ผู้ช่วยช่างควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมเครื่องจักร - ผลิตงานตามใบสั่งให้ได้ตามเป้า ควบคุมงานเสีย - ตรวจสอบงานผลิตให้ตรงตามความต้องการลูกค้า - ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
7 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
23 Apr 19
4 . Sales Executive / พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ขายผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน - ดูแลลูกค้าเก่า, เปิดลูกค้าใหม่ - ทำรายงานประจำวัน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 18,000+ค่าน้ำมัน+คอมมิชชั่น
23 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่ฝายการเงินด้านรายรับ - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
6 . เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลงานต่างประเทศ โต้ตอบ Email - สรุป ติดตาม รายงานความคืบหน้า - วางแผนตารางงาน - ดูแลลูกค้าต่างประเทศ และในประเทศ - ดูแลแว็ปไซด์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
23 Apr 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- รับ Order ตรวจสอบ Email - ตรวจเช็ค Order ให้ถูกต้อง และครบถัวนทุกวัน - จัดทำเอกสาร - งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
23 Apr 19
8 . หัวหน้าแผนกผลิต (Leader)
- วางแผน ควบคุมการผลิต - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - รายงาน สรุปผลสถานะการผลิตร่วมกับผู้จัดการโรงงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการผลิตเพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้า - จัดเตรี...

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพงานสิ่งพิมพ์ให้ถูกต้อง ตรงตามแบบงาน ตามมาตรฐานที่ลูกค้า ต้องการ และตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - คิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหางานที่ไม่มีคุณภาพ แนวทางแก้ไข วิธีปรับปรุ...

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
23 Apr 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบควบคุมงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารการตรวจสอบคุณภาพ - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
6 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs