JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.สามารถทำงานในฝ่ายงานผลิตผลิตภัณฑ์ได้ 2.สามารถทำงานเข้ากะได้ 3.ทำการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ร่วมปรับปรุง แก้ไข ลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมการใช้วัตถุดิบภายในกระบวนการผลิต 5.ลงบันทึกรายง...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
หลายอัตรา
21 May 19
2 . Quality Assurance - Laborataryรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลการทดสอบค่า Solvent Retention และนำมาวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติ เพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนให้หัวหน้าทราบ 2.จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบความแม่นยำของเครื่...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
1 Position
21 May 19
3 . Tooling Technicianรับสมัครด่วน !
1. สามารถดูแลรักษาเครื่องมือ และ Tooling ที่สำคัญในการสายการผลิตได้ อันได้แก่ - การตรวจรับ ทั้งจาก New tooling และจากการซ่อมแซม - การควบคุม Tooling ในระหว่างการผลิตในสายผลิต ...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary N/A
21 May 19
4 . Graphic Art Officerรับสมัครด่วน !
1. นำข้อมูลไฟล์งานและลักษณะงานที่ฝ่ายขายได้รับมาจากลูกค้ามาตกแต่ง แก้ไข ปรับปรุง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตได้ 2. จัดทำไฟล์งานและแบบชิ้นงานตัวอย่างให้ถูกต้องตามมาตราฐา...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
21 May 19
5 . General Accountantรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการสินทรัพย์ และรายการที่โอนเป็นทรัพย์สิน และคำนวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่าง ๆ 2.จัดทำรายละเอียดประกอบการขายสินทรัพย์ต่าง ๆ นับทรัพย์สินตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามผู้บังคับบัญชาหมอบห...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
1 Position
21 May 19
6 . Research & Development รับสมัครด่วน !
1. เตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับฝ่ายขายเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า 2. ตรวจสอบ และ ทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 3. ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบทั้...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
21 May 19
7 . Safety Officerรับสมัครด่วน !
- Take care the safety and environment in the workplace. - Set up safety procedure. - Monitoring safety system. - Training on safety..

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary negotiable
21 May 19

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
1 Position
Salary Negotiation
21 May 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs