JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างานโฟร์แมน/Foremanรับสมัครด่วน !
-หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง เขียนแบบ -ตรวจสอบหน้างาน -ทำBOQ -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ -ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 30,000-45,000 บาท
20 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่สัตวบาลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพื้นที่ โรงเรือน ที่พักอาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 2. จัดเตรียมอาหาร น้ำ และวิตามิน ให้ครบถ้วนเหมาะสม 3. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์ 4. จัดเก็บสถิติการเกิด การป่วย การตายขอ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
4 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามการตกลง
20 Aug 19
5 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ติดตั้ง ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ภายในบริษัทฯ

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
20 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs