JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  30 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคาร (รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก เช่น ผู้รับเหมางานซ่อมแซม,ตกแต่ง - ปรับปรุง - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมต่างๆ,งานตกแต่ง - ปรับปรุงของบริษํท ให้เป็นไปตามแผนงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
2 . Unit Linked Administrator
- ตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนของผู้เอาประกันตามกรมธรรม์ Unit Linked - จัดทำใบสำคัญจ่ายเพื่อขอโอนเงินจากส่วนการเงินและประสานงานกับ Custodian ในการส่งมอบเงินค่าซื้อให้บลจ. - จั...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
3 . เจ้าหน้าที่ส่วนระบบงานสินไหม
- จัดทำ Business Requirement และทดสอบระบบ รวมถึงสรุปปัญหาอุปสรรค เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ที่เกี่ยวกับการใช้ระบบงานสินไหมที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการใช้งานด้าน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
21 Oct 18
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง ( Technician อาวุโส1)
-ควบคุมดูแล งานก่อสร้าง ตกแต่งงานปรับภาพลักษณ์,ปรับปรุงซ่อมแซม,ตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานสาขา ให้มีคุณภาพเป็นไปตามงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด -สำรวจ ออกแบบ จัดทำรูปแบบและรายการ ประเมินราคางานปรับปรุง ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
5 . Release Management (สัญญาจ้าง)
- ดำเนินการ และรับผิดชอบโครงการ Data Migration ในหน้าที่ต่างๆ - พัฒนาโปรแกรมและชุดคำสั่ง ในการตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ - พัฒนาโปรแกรมและชุดคำสั่ง ในการสนับสนุนบนระบบงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Oct 18
6 . เจ้าหน้าที่สถิติ (ส่วนงานส่งเสริมคุณภาพ รพ.คู่สัญญา)
- รับผิดชอบการจัดทำสถิติและรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของส่วนงานและสายงานสินไหมสุขภาพ ,ดูแลฐานข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาและฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญา - ดูแลการจัดทำสถิติ เพื่อจัดทำร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
21 Oct 18
7 . เจ้าหน้าที่กู้กรมธรรม์ Retention / เจ้าหน้าที่ยืนยันกรมธรรม์ Confirmation Call
เจ้าหน้าที่กู้กรมธรรม์ Retention -ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการโน้มน้าวกลุ่มลูกค้าที่มีความประสงค์ยกเลิกกรมธรรม์ ให้ถือกรมธรรม์ต่อ -รีพอร์ทสรุปข้อมูล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ยืนยันกรมธรรม์...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
8 . Supervisor - Project Manager Telesales
- กำหนดกลยุทธ์แนวทางการขายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด - บริหารและพัฒนาทีมขาย - วิเคาระห์และรวบรวมข้อมูลยอดขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ส่วนการตลาดประกันชีวิตหมู่)
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการประกันหมู่แก่ผู้มุ่งหวัง (ลูกค้า/ตัวแทน/โบรกเกอร์) - รับข้อมูลประกอบการทำใบเสนอราคา - ติดตามผลการเสนอราคา - ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ทำประกันหมู่ในความรับผิดชอบขอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
21 Oct 18
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้างรายปี)
- บริการลงโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆใน Smartphone, Tablet และ Notebook ทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลและตอบคำถามทางเพจ Facebook, Website และ Line

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
6 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
21 Oct 18
11 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
- พิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทนมรณกรรม สุขภาพ - พิจารณาเสนออนุมัติจ่ายสินไหม - สรุปความเห็นเสนอเคสบอกล้างสัญญา เคสปฏิเสธ หรือเคสที่มีปัญหา - สามารถทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถามของลูกค้าได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
21 Oct 18
12 . Web Developer
1. ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification 3. ออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดข้อมูล 4. เขียนและพัฒนาระบบโปรแกรมให้มีมาตรฐาน และถูกต้องตาม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
13 . Accounting System
• เป็นทีมตัวแทนของกลุ่มบัญชีและการเงินเพื่อเข้าร่วมพัฒนาระบบ NGIS /ERP/ SAP / Oracle ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานทางธุรกิจของกลุ่ม บัญชีการเงิน, สร้างระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม • รวบรวมความต้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
21 Oct 18
15 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า)
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ - ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Oct 18
16 . เจ้าหน้าที่เอกสารงานสินไหม (ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่)
รับผิดชอบจัดการข้อมูลผู้เอาประกันภัย พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์และเคสไม่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดทำกรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย เอกสารประกอบกรมธรรม์ เอกสารวางบิล รวมถึงการติด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
17 . Senior Staff :IT Service Support / IT Helpdesk Management
o Service Request Management o Service Desk Management - Act as first tier of IT services. Request fulfillment by coordinating and carrying out the activities and processes (Service Request Receive,...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
18 . Call center
1. รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ 2. พิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขข้อร้องเรียนที่ผู้เอาประกันได้ร้องเรียนต่อบริษัท 3. บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้า...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 18
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ปฏิบัติงานการจัดเงินและบริหารเงินของบริษัท ให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ - จัดทำการประมาณการกระแสเงินสด ล่วงหน้าให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดทำ Daily ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีการจ่ายสำนักงานใหญ่ - ปฏิบัติงานทางด้านการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ - ดำเนินการบันทึกบัญชี และตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
21 . Senior Staff : Managerial accounting and Budgeting
- Prepare monthly, quarterly and annually financial dashboard required by shareholder. - Prepare quarterly profit by distribution channel and commentaries. - Create cost model to allocate indirect c...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
22 . Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Oct 18
23 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
- วางแผนงานและดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ในรูปแบบการออก Event, Roadshow หรือตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อ Organizer ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Oct 18
24 . Telesale พนักงานขายทางโทรศัพท์ **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก**รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน 1.ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ 2.เป็นงานประจำ ทำงานในออฟฟิศทุกวัน รายได้และสวัสดิการ 1. ฐานเงินเดือนประจำ 11,000 2. ป...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
30 อัตรา
Salary 11,000 - 13,000
21 Oct 18
25 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - รับโทรศัพท์ - โทรออกเพื่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร - ดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
21 Oct 18
26 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ส่วนวิชาการ)
- เขียนบทความวิชาการและพัฒนาสื่อการสอนต่างๆ ให้เกิดองค์ความรู้ - ดำเนินการการเรียบเรียงตำรา บทความ แปลบทความ และงานวิจัย - รับผิดชอบงานแปลบทความภาษาอังกฤษ ให้เกิดองค์ความรู้ - ประสานงานฝึกอบรมในส่ว...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Oct 18
27 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Oct 18
28 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี Payroll (**รับเฉพาะ เพศชายเท่านั้น**)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนให้เป็นหมวดหมู่ 2. นำเข้าข้อมูล เตรียมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารตามระดับ ดังนี้ 2.1 พนักงานและผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 2.2 ผู้บร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
30 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary N/A
21 Oct 18
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs