JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่รับประกันและออกกรมธรรม์ประกันชีวิต
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดใบคำขอเอาประกันภัยและความถูกต้องของผู้เอาเอาประกันภัย - จัดพิมพ์กรมธรรม์ และหนังสือรับรองเอาประกันภัย พร้อมจัดส่งกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันให้ทันตาม SLA ที่กำหนด - คัดแยกเอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน Marketing Operation
- จัดทำข้อมูลของกำนัลลูกค้าและทำบันทึกสั่งซื้อ/ สั่งผลิตของกำนัลลูกค้าแต่ละเดือน - ตรวจรับสินค้าหลังจากผลิตเสร็จก่อนส่งมอบลูกค้า - Track ข้อมูลส่งของกำนัลลูกค้า ทำReport จัดเก็บข้อมูลแต่ละเดือน - ส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
21 Feb 19
3 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- พิจารณาอนุมัติเคสงานนอกอำนาจสาขา ผ่านช่องทางต่างๆ ดูแลและกำกับงานออกกรมธรรม์ ออกบัตรประจำตัวผุ้เอาประกันทดแทน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์,การขออนุโลม,พิจารณาการเปลี่ยนแ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจสอบการเบิกจ่ายผลประโยชน์)
– ตรวจสอบการเบิกจ่ายผลประโยชน์ฝ่ายขายระดับหน่วย – ภาค ให้ถูกต้องตามระเบียบคำสั่งของบริษัทฯ – ตรวจสอบข้อมูลเคสที่บริษัทฯมีการคืนเบี้ยฯกรณีต่าง ๆ เช่น จำนวนเบี้ยฯ ค่าบำเหน็จ ค่าพาหนะ ผลงานเดือน และโครง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
5 . Receptionist
1. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์แก่ตัวแทน ที่มาติดต่อ ณ จุดต้อนรับ 2. จัดพิมพ์ใบเสนอขายและหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันและรายชื่อผู้เอาประกันตาม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
6 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อฟ้องคดี หรือให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง 2. สืบพยาน หมายถึง การนำพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง เสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างตามประเด็นใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Feb 19
7 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคาร (รับเฉพาะเพศชาย) ประจำสำนักงานใหญ่/สาขาอาคารบางนา
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก เช่น ผู้รับเหมางานซ่อมแซม,ตกแต่ง - ปรับปรุง - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมต่างๆ,งานตกแต่ง - ปรับปรุงของบริษํท ให้เป็นไปตามแผนงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง ( Technician อาวุโส1)
-ควบคุมดูแล งานก่อสร้าง ตกแต่งงานปรับภาพลักษณ์,ปรับปรุงซ่อมแซม,ตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานสาขา -สำรวจ ออกแบบ จัดทำรูปแบบและรายการ ประเมินราคางานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขา -ตรวจสอบ นำเสนอเอกสาร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
10 . Supervisor Telesales
- กำหนดกลยุทธ์แนวทางการขายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด - บริหารและพัฒนาทีมขาย - วิเคาระห์และรวบรวมข้อมูลยอดขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary 25k -ขึ้นไป
21 Feb 19
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้างรายปี)
- บริการลงโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆใน Smartphone, Tablet และ Notebook ทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลและตอบคำถามทางเพจ Facebook, Website และ Line

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
6 อัตรา
Salary 10,000 บาท/เดือน
21 Feb 19
12 . QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales
1.ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Telesales 2.ตรวจสอบและวิเคราะห์ไฟล์เสียงให้ถูกต้องตามกฎของบริษัทและคปภ. 3.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
13 . เจ้าหน้าที่โฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์
- วางแผน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งใน และนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี - ดูแลประสานงานช่องทางการสื่อสารหลักขององค์กร และประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
14 . Java Programmer
- ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) - วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
15 . Accounting System
• เป็นทีมตัวแทนของกลุ่มบัญชีและการเงินเพื่อเข้าร่วมพัฒนาระบบ NGIS /ERP/ SAP / Oracle ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานทางธุรกิจของกลุ่ม บัญชีการเงิน, สร้างระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม • รวบรวมความต้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
21 Feb 19
17 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า) ประจำสำนักงานใหญ่/สาขาอาคารบางนา
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ - ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Feb 19
18 . เจ้าหน้าที่เอกสารงานสินไหม (ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่)
รับผิดชอบจัดการข้อมูลผู้เอาประกันภัย พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์และเคสไม่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดทำกรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย เอกสารประกอบกรมธรรม์ เอกสารวางบิล รวมถึงการติด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
19 . Senior Staff :IT Service Support / IT Helpdesk Management
o Service Request Management o Service Desk Management - Act as first tier of IT services. Request fulfillment by coordinating and carrying out the activities and processes (Service Request Receive,...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
20 . Call center
- บริหารงานการให้บริการข้อมูลแก่ผู้เอาประกันผ่านช่องทางการติดต่อที่หลากหลายให้ผู้เอาประกันเกิดความประทับใจ – ให้บริการรับและโอนสายสายโทรศัพท์ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด – ให้บริ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
21 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน, การเงิน/บัญชี, การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนด - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
22 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ปฏิบัติงานการจัดเงินและบริหารเงินของบริษัท ให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ - จัดทำการประมาณการกระแสเงินสด ล่วงหน้าให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดทำ Daily ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
23 . Managerial accounting and Budgeting
- Prepare monthly, quarterly and annually financial dashboard required by shareholder. - Prepare quarterly profit by distribution channel and commentaries. - Create cost model to allocate indirect c...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
24 . Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Feb 19
25 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
- วางแผนงานและดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ในรูปแบบการออก Event, Roadshow หรือตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อ Organizer ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Feb 19
26 . Telesale พนักงานขายทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน 1.ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ 2.เป็นงานประจำ ทำงานในออฟฟิศทุกวัน รายได้และสวัสดิการประจำตำแหน่งงานนี้ 1. งานเลี้ยงสังส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
30 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000 (ฐานเงินเดือนประจำ 10,000 )
21 Feb 19
27 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงานของสาขา และด้านอื่นๆ - รวบรวมและบันทึกข้อมูล ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และจุดอ่อนของระบบงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
21 Feb 19
28 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ส่วนวิชาการ)
- เขียนบทความวิชาการและพัฒนาสื่อการสอนต่างๆ ให้เกิดองค์ความรู้ - ดำเนินการการเรียบเรียงตำรา บทความ แปลบทความ และงานวิจัย - รับผิดชอบงานแปลบทความภาษาอังกฤษ ให้เกิดองค์ความรู้ - ประสานงานฝึกอบรมในส่ว...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Feb 19
29 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Feb 19
30 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs