JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
มีหน้าที่ควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและตรวจสอบกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการป...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 18
2 . พนักงานผสม
1. ผสมน้ำยาให้ได้คุณภาพและปริมาณตามที่กำหนด 2. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่การผลิต 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 18
3 . หัวหน้าสายบรรจุ/หัวหน้าสายผสม
หัวหน้าสายบรรจุ - จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 18
4 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- จัดเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน ,ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต - ดูแลแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดในสายการผลิตตามความสามารถก่อนแจ้งช่างดำเนินการต่อไป

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Feb 18
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการและกำลังการผลิตในแต่ละสายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้ได้สินค้าตามความต้องการ

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 18
6 . หัวหน้างานผลิต (Production Engineer)
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต,การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 18
7 . หัวหน้างานคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า
หัวหน้างานคลังสินค้า - ควบคุมดูแลการรับบรรจุภัณฑ์/วัตถุดิบ /อุปกรณ์ช่างและวัสดุสิ้นเปลืองจาก SIPPLIER ให้ถูกต้อง - ควบคุมดูแลการจ่ายบรรจุภัณฑ์/วัตถุดิบ ให้ฝ่ายผลิตเพื่อนำไปใช้ในการผลิตได้ทันเวลา - ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 18
8 . หัวหน้างานผลิตอาหาร
- ดูแลและตรวจสอบสินค้าที่ผลิตออกมาให้ได้มาตรฐานกำหนด - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต พร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น - ตรวจสอบแผนงานและแจกจ่ายงานให้หัวหน้าสายการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผล...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 18
9 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง
- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดำเนินงานตามใบสั่งงาน - สรุปผลงานซ่อมและค่าใช้จ่าย - งาน Project ต่างๆ

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 18
10 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน งานซ่อมบำรุงตามใบสั่งงาน งานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ งานเชื่อม งานไฟฟ้า Control

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs