JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร
• ดูแลสต็อก อุปกรณ์ อะไหล่ • บันทึกข้อมูลและรายงานประวัติการซ่อมบำรุง • ปฏิบัติหน้าที่การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา (CM&PM) อุปกรณ์ระบบอาคารและอาคาร สถานที่ ตามแผนงานที่กำหนด • ตรวจสอบติดตามด้านการรั...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
3 อัตรา
23 Jul 19
2 . วิศวกร ระบบประสานงานโครงการ
• ศึกษา ออกแบบ จัดทำ งานทางวิศวกรรมและงานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ • ดำเนินการ ประสานงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการปรับปรุง กระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง • ร่ว...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
• ศึกษา/ รวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล สำหรับประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน • จัดทำ/ ปรับปรุงข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business R...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
23 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ(ส่วนกลาง)
• ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้คำแนะนำ/แก้ไ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
2 อัตรา
23 Jul 19
5 . พนักงานรับ - ส่งเอกสาร (Messenger) ด่วน รับสมัครด่วน !
1.การรับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3.ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รั...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
6 . วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
- ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
23 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 19
8 . วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (Rolling Stock and Depot Workshop Equipment)
• ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการของกลุ่มงานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุงและระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในก...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
23 Jul 19
9 . วิศวกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System)รับสมัครด่วน !
• วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาหรือแก้ไข รวมถึงความเชื่อถือได้ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System) ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • ศึกษา วิเคร...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ
• จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • ตรวจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
2 อัตรา
23 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ แผนกตรวจสอบรายได้ (วุฒิ ป.ตรี บัญชี/การเงิน)รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร • บันทึกบัญชีรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน • ตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสำรองทอน การขอเงินชดเชยเงินสำรองทอนจากสถานี • การดูแลการจัดส่งเงินสำรองทอนให้ครบถ้...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่แผนกจัดการระบบค่าโดยสาร **วุฒิวิศว-คอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
• บริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้า MRT ส่วนกลาง (Central Clearing House) และตั๋วโดยสารร่วม • บริหารจัดการฐานข้อมูลและรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้า MRT ส่วนก...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
1 อัตรา
23 Jul 19
13 . Programmer .net (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
•พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ •สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงาน...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Jul 19
14 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ประจำพระราม 9) พร้อมเริ่มงานทันที!!!รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง - ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (ประจำสายสีม่วง) สมัครและสัมภาษณ์ทันทีรับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง • ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดและจำเป็นของขบวนรถไฟฟ้าต่อก...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs