JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  12 Positions      
Sort By 
1 . Business Development Officer
-Developing and handling multiple businesses with various methods in Thailand and overseas -Creating, organizing, and delegating tasks to all concerned parties and follow through -Handling multiple...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 Position
Salary N/A
17 Sep 19
2 . Warehouse Manager
1.ทำการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ คลังสินค้า ทั้งในส่วนของสินค้าสำเร็จรูป วัสดุสำหรับการผลิต และไม้ที่รองรับการผลิต 2.ทำกำหนดนโยบายและควบคุม การจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานและสะดวกต่อ...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
17 Sep 19
3 . Production Engineer Supervisor / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.จัดทำขั้นตอนการทำงาน Flow Chart สำหรับกระบวนการผลิต และนำเสนออนุมัติ 2.วิเคราะห์กระบวนการผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิตของเครื่องจักร กำหนดเวลามาตรฐานของงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
4 . Customer Service Officer ( Replenishment Analyst )
1.รวบรวมข้อมูลประมาณการคำสั่งซื้อของแต่ละลูกค้า โดยการดึง 1)ระบบของลูกค้า (ถ้ามี) 2)สอบถามจากลูกค้า 3)ประเมิน 2.สรุปข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาและทำการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และรายงานการเป...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 22,000
17 Sep 19
5 . นักศึกษาฝึกงาน QC, ช่างซ่อมบำรุง
- QC ตรวจสอบคุณภาพสินค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมและดูแลเครื่องจักร ไฟฟ้าในโรงงาน และงานอื่นๆ

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
4 Position
Salary 150/วัน
17 Sep 19
6 . Maintenance Supervisor
1.ดูแลงานซ่อม, งานสร้าง และบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งอาคารและสถานที่ 2.จัดหา / จัดเตรียมอะไหล่อุปกรณ์เกี่ยวกับงานซ่อม งานบำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งงานซ่อมอาคาร 3.จัดทำแ...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 Position
Salary N/A
17 Sep 19
7 . หัวหน้าแผนกขัดดิบ รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกขัดดิบ 1. ควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนผลิต 2. จัดการเรื่อง เครื่องจักร วิธีการให้ตรงตามการผลิต 3. อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนกตามแผนการฝึกอบรมข...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสี/ประกอบ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1. ควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนผลิต 2. จัดการเรื่อง เครื่องจักร วิธีการให้ตรงตามการผลิต 3. อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนกตามแผนการฝึกอบรมของแผนก 4. ควบคุมกั...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
อัตรา
Salary 10,000 - 16,000 บาท
17 Sep 19
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีภายใน
1. จัดทำเอกสาร ขั้นตอนการทำงาน ของระบบบัญชีฯ ทั้งระบบ 2. จัดทำนโยบายที่จำเป็นในการควบคุมภายใน เพื่อให้การทำงานและเอกสารเป็นไปตามระบบที่ถูกต้อง ป้องกันการทุจริต 3. ตรวจสอบการทำงานของทุกแผนก 4. ทำราย...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 Position
Salary N/A
17 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC Staff รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน -หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขสินค้าที่พบว่าไม่ได้ตามมาตรฐาน -ทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาม...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
4 Position
Salary N/A
17 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ หรืออกแบบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - คำนวณการบรรจุสินค้า และติดตามกระบวนการในการบรรจุสินค้า - ทดสอบสินค้า ตามข้อกำหนด และระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ และควบคุมการแจกจ่าย แบบการผลิต และ BOM ว...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 + ตามประสบการณ์
17 Sep 19
12 . ช่างเทคนิค
1. ใช้โปรแกรม PLC หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ระบบ Automation ในบริษัทฯ 2. บำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน และการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 Position
Salary เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
17 Sep 19
  12 Positions      
Sort By 
Disability Jobs