JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบด้านยางพารา
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำวัตถุดิบเข้าโรงงาน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสรรหาวัตถุดิบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาวัตถุดิบ
สรรหาลูกค้าวัตถุดิล Biogas,กากตะกอนประเภทอินทรีย์ รวมถึงจัดทำประวัติของลูกค้าแต่ละราย และติดตามปริมาณการส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน ข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ และติดตามแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Aug 19
3 . Asst.Cash Controller Mgr.
1. ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินค่าวัตถุดิบ ร้านค้า ผู้รับเหมา 2. ตรวจสอบและอนุมัติรายการโอนเงินระบบ K-cash connect Plus,KTB ทั้งวัตถุดิบ และร้านค้า ผู้รับเหมา 3. อนุมัติรายการจ่ายเงินสดวัตถุดิบประจำวัน...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Aug 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพยางแท่ง
1.วางแผนการทำงาน -ร่วมวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตประจำปี -ร่วมวางแผนผลิตประจำปี,ประจำเดือน,สัปดาห์ -ร่วมวางแผนกับฝ่ายขาย,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบในการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าประจำสัปดาห์ -ว...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Aug 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตไฟฟ้าความร้อน และวิศวกรรม
1.งานวางแผน - วางแผนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนประจำปี,ประจำเดือน - จัดสรรทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมและเพียงพออยู่เสมอในกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุง - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร (TP...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Aug 19
6 . ผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
1.ตรวจสอบวางแผนงานการจัดการงานระบบความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร,งบประมาณ,การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 2.กำหนดเป้าหมายการทำงานของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Aug 19
7 . Chinese Marketing
- หาลูกค้ารายใหม่พร้มจัดทำ/จัดเก็บประวัติลูกค้า - ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทั่วไป/ติดตามผลการทดสอบตัวอย่าง - ตรวจสอบสัญญาและข้อกำหนดลูกค้าภาษาจีน - จัดเอกสารอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานต่างๆ ก...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่งาน Project
- ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา - ควบคุมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ - ควบคุมและผลักดันให้ผู้รับเหมารักษาสภาพแวดล้อมตลอดระยะเวลาการทำงานจนปิดโครงการ - ติดตามผลการทำงานของผู้รับเหม...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
19 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน-วิศวกรรมงานสร้าง
1.ร่วมกันวิเคราะห์แบบต่างๆเบื้องต้นให้เหมาะสมต่อการใช้งาน (รวมถึงการกำหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช่เพื่อให้มาซึ่งงานนั้นๆ) 2.ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานของงานสร้าง-งานปรับปรุงต่างๆใ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริหารเงินหมุนเวียนและครอบคุมดูแลวงเงิน(กู้ยืมธนาคาร,กู้ยืมระหว่างบริษัทและในเครือ)ของทุกบริษัท

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1.ดำเนินการงานกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน 2.ดำเนินการงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เช่น ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม บ้านพักพนักงาน กรณีเจ็บป่วยพนักงานทั้งในและนอกงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ 3.รั...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
12 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวันก่อนใช้งาน 2.ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวันตามที่กำหนด 3.ซ่อมแซมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม ให้เสร็จ โดยซ่อมแล้วเครื่องจักรมีประสิทธิภ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ 2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอดคล้อง 4. จัดทำแผนการปฏิบัติตามความสอดคล้องของกฎหมาย ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 5. ตรวจสอบและตรวจติดตา...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Aug 19
14 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1. ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ 2. ร่วมวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับรระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องจักร/...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Aug 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs