JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  49 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่เขตส่งเสริม ภูเวียง
- ส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกอ้อย - ให้คำแนะนำความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกแก่ชาวไร่ - จัดทำฐานข้อมูลชาวไร่ เพื่อวิเคราะห์วางแผนการส่งเสริม - ติดตามอ้อยเข้าหีบให้ได้ตามเป้าหมาย และติดตามหนี้สิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
22 Aug 19
2 . Section Head - General Accounting/หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป (Panel Plus)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปิดบัญชีสิ้นเดือน สิ้นปี เพื่อให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน - ตรวจสอบความถูกต้องของการบัน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
22 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกระบบน้ำ (บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด)
1.ควบคุมการผลิตน้ำให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2.ควบคุมต้นทุนในการผลิตน้ำและลดการสูญเสียในระบบ 3.วางแผน Preventive Maintenance และจัดทำแผนซ่อมเครื่องจักรประจำปี 4.วางแผนและควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ แ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Tak
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ลานรับซื้อไม้ (ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช)รับสมัครด่วน !
1.รับซื้อไม้ ณ ลานรับซื้อไม้ของบริษัทให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่กำหนด 2.ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดสิ่งปนเปื้อนที่ปนมากับไม้ 3.ปรับปรุงลานรับซื้อไม้ให้มีความเหมาะสมลดการปนเปื้อน 4.สำรวจราคาวัตถุดิบใ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่และพนักงานเขตส่งเสริม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย)
• เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย * - กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ช่วยในการจัดทำแผนงานและดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงทบทวนและเสน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามผังโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง สุพรรณบุรี)
• วิเคราะห์ จัดทำ competency ของพนักงานด้านโรงงานให้เหมาะสมกับเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท • วางแผน ดำเนินการ ประเมินผล ติดตามและปรับปรุงระบบการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานด้านโรงงานให้มีความรู้ ทักษะสอดคล้องก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขอใบอนุญาติ(รัฐกิจสัมพันธ์) สัญญาจ้าง 1 ปี
รายละเอียดงานด้านการขอใบอนุญาต (1 อัตรา) 1. จัดทำ ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก หนังสือและเอกสารต่างๆ เพื่อประสานงานและสนับสนุนงานด้านเอกสารและค่าธรรมเนียมสิทธิแห่งทางกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 บาท/เดือน
22 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี (สัญญาจ้าง 1 ปี)
• จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกบัญชี จ่ายเจ้าหนี้การค้า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่ายต่างๆ • จัดทำใบสำคัญรับ บันทึกบัญชีรับเงิน ลูกหนี้การค้า,รายได้ • สรุปรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย • ยื่นภา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
Salary 17,000 บาท/เดือน
22 Aug 19
9 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
1. จัดทำแผน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักรตามแบบที่กำหนด 3. จัดทำประวัติซ่อมบำรุงเครื่องจักรและวิเคราะห์ปัญหา 4. งานโครงการติดตั้งเครื่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง บวก ค่าประสบการณ์
22 Aug 19
10 . พนักงานผลิต (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและขั้นตอนการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรให้มีความพร้อมต่อการผลิต 3. ควบคุม ปรับแต่งเครื่องจักร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 Aug 19
11 . วิศวกรไฟฟ้า (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
1. กำกับดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมในโรงงาน 2. วางแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร 3. ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 4. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า 5. งานบริหารโครงการทางด้านวิศว...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือวัด(โรงไฟฟ้ามิตรผลด่านช้าง)
ดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัด และระบบควบคุมของโรงไฟฟ้าตามแผนงานที่กำหนด, จัดทำประวัติบำรุงรักษา รวมทั้งรวบรวม ติิดตาม วิเคราะห์และตรวจสอบปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข รวมถึงดำเนินง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
13 . วิศวกรโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1.งานซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เขตพื้นที่ภาคกลาง 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในงานซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เขตพื้นที่ภาคกลาง 3.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 บาท/เดือน
22 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด)
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ประเมินความสอดคล้องทางกฎหมายในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งติดตาม และรายงานผลการด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Tak
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ธุรกิจปุ๋ย (ประจำ จ.สระบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ดำเนินการรับเข้า จ่ายออก และควบคุม Stock วัตถุดิบและPackaging - จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 Position
Salary ต่อรองได้
22 Aug 19
16 . วิศวกร (แผนกวิศวกรรม โรงไฟฟ้าภูเขียว)
- ออกแบบปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ - เสนอแนะวิธีการแนวทางในการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต - สร้าง procedure งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นมาตรฐาน - รวบรวมข้อมูลการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
17 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้ได้ตามมาตรฐาน 2.ควบคุมการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ 3.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 4.วางแผนพัฒนาและวิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ผลิต บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ผลิตเอทานอลให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกับระบบการจัดการของบริษัท 3.ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ TPM Promotor บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมดูแลการจัดทำระบบ TPM ให้บรรลุตามเป้าหมาย 2.ควบคุมดูแลบริหารระบบ SAP ให้เกิดประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเอทานอล 4.จัดทำรายงานและโครงกา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
20 . Personal Assistant
- ประสานงานและติดตามข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - จัดการตารางนัดหมายผู้บริหาร และนัดประชุมกลุ่มงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
22 Aug 19
21 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรตามแผนที่กำหนด 3.การจัดทำประวัติซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการวิเคราะห์ปัญหา 4.งานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามผังโครงสร้าง
22 Aug 19
22 . หัวหน้ากะเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย)
• ควบคุมดูแลปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา • ควบคุมดูแลงาน และปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/ อุปกรณ์เครื่อง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามผังโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
23 . วิศวกรโยธา (มิตรผลสิงห์บุรี)
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ งานประเมิณราคา 2.งานตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา 3.ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19
24 . หัวหน้าแผนก TPM (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล •ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล •เข้าศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงส้ราง
22 Aug 19
25 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
1.ดูแลและรับผิดชอบในส่วนการ Scan เอกสารและบันทึกเจ้าหนี้ผ่าน ระบบPO และ Non-PO 2.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกลูกหนี้ 3.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกบัญชีของบริษัทที่ไม่ได้ใช้SAP

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 Position
Salary 12,000
22 Aug 19
26 . ผู้บริหารงานขาย Retail Pack (โมลาส)
- วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง - วางแผนการขายและจัดทำแผนการตลาดของทีมขาย รวมถึงวางแผนใช้งบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกลุยทธ์ - สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ High Value และส่งเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
22 Aug 19
27 . นักบัญชี (ธูรกิจปุ๋ย ประจำที่ จังหวัดสระบุรี)
-จัดเตรียมเอกสารทางด้านบัญชี -ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย -ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน -ตรวจสอบ,ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย -จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
22 Aug 19
28 . หัวหน้าบัญชี (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ทั้งหมดของโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป •ควบคุมการปิดงบการเงินประจำเดือนให้ถูกต้องและทันเวลา •ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณทั้งหม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
29 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำที่ โรงงานสมุทรสาคร)
-ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี -ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน -ตรวจสอบ และดูแลการบริหารเอกสารทางด้านบัญชี -จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
22 Aug 19
30 . วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - จัดทำข้อเสนอโครงการ Solar ให้กับลูกค้าได้ และรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
22 Aug 19
31 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (กลุ่มธุรกิจปุ๋ย) จ.สระบุรี
- จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล เเละระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด - ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - บันทึก วิเคราะห์ ประวัติการซ่อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
22 Aug 19
32 . ธุรการบัญชี
- บันทึกบัญชี - ธุรการบัญชี - สรุปยอดบัญชี รายวัน , รายเดือน - บัญชีแยกประเภททั่วไป

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
22 Aug 19
33 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโครงการขยาย)
1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง 2. จัดทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย 3. ออกแบบและควบคุมระบบท่อ ปั๊ม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
34 . เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย (ธุรกิจปุ๋ย ประจำต่างจังหวัด)
- ดูแลการจัดทำแผนงานทางด้านการขายในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ดูแลและจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องไปกับแผนงาน - ดูแลและปฏิบัติงานขายให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ - ติดต่อและดูแลการประสานงานขาย ดูแลความต้องการขอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
22 Aug 19
35 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลระบบการจัดการน้ำทิ้ง อากาศของโรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลข้อกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม - จัด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
36 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข - เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
37 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานและพัฒนา โปรแกรม เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง - พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารของด้านอ้อยให้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
38 . เจ้าหน้าที่บรรจุ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข - วิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกพร้อมแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติงานที่ได้รั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
39 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต 2. คัดเกรดผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4. รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและคัดเกรดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
22 Aug 19
40 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
41 . วิศวกรระบบเครื่องมือควบคุม (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิท...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
42 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
22 Aug 19
43 . เจ้าหน้าที่แผนกลูกหีบ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
- ควบคุมดูแลงานหีบน้ำอ้อยให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมชุดลูกหีบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
44 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือเกษตร / เจ้าหน้าที่วีแนส (มิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ปรับปรุง พัฒนา เครื่องจักรกลเกษตร - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทำงานขอเครื่องจักร - ประเมินราคา ควบคุมงาน และติดตั้งเครื่องจักรกลเกษตร - ดูแลส่งเสริมการใช้วีแนส

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
45 . วิศวกร (โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
ควบคุมดูแลงาน ในการสอบเทียบเครื่องวัดและอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุม ควบคุมดูแลการปฏิบัติการจัดเก็บอะไหล่และเครื่องมือเครื่องใช้ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
46 . นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ โอนภาษีซื้อ สรุปยอดยื่นแบบ ภพ.30 2.จัดทำรายงานที่มีผลกระทบทางภาษีประจำปี 3.จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานสำหรับ External Audit / Internal Audit 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Aug 19
47 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิดคำสั่ง ( STO ) ในระบบ SAP 2. จัดส่งใบขออนุมัติจัดซื้อ/PO 3. ทำการรับวัตถุดิบในระบบ 4. จัดส่งเอกสารการเคลมสินค้า และรายงานข้อบกพร่องการรับสินค้าไปยังผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
19 Aug 19
48 . Business Analyst (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด)
1.วิเคราะห์และประเมินกระบวนการทางธุรกิจ 2.ปรับปรุงการพัฒนาและการใช้โซลูนชั่นสำหรับลูกค้า 3.จัดทำรายงานทางธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
49 . พนักงานเชื่อม (พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)
งานปรุงปรับพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ งานสร้างและผลิตชิ้นงานด้านโลหะ(เหล็ก,สแตนเลส) งานซ่อมแซมเครื่องจักรใน Line ผลิต งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs