JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษรับสมัครด่วน !
1.ประเมินตรวจสอบลักษณะทางมลพิษและประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแลปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 3.คู่มือการจัดการ สิ่งแวดล้อมทางโรงงานรวมถึงปฎิบัติตามกฎหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
Saha Rattana Nakorn Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
2 . ผู้จัดการโรงงาน รับสมัครด่วน !
1.วางแผนควบคุมและกำกับการทำงานในการดำเนินการต่างๆ 2.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานภายในโครงการทั้งหมด 3.ชี้เเจงและประสานงานรายละเอียดต่างในการดำเนินงาน 4.รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหา...

Better World Green Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานแผนกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 2.ประสานงานการปรับปรุงและก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของศูนย์ฯ 3.ควบคุมการจัดซื้อสารเคมีและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ 4.และง...

Better World Green Public Co., Ltd.
Saha Rattana Nakorn Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมหน้างาน (จัดการรถขนส่ง)(ประจำ สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและรถขนส่งในการเข้าปฎิบัติงานที่โรงงานลูกค้า 2.เข้าประเมินลักษณะการทำงานที่หน้างานของลูกค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานเมื่อมีงาน JOB 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเต...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ ประจำศูนย์อยุธยารับสมัครด่วน !
-ควบคุมและดูแลงานบัญชี,จัดซื้อ -จัดทำเอกสารใบขอซื้อและใบสั่งซื้อตาม -จัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ ตามรายการในใบขอซื้อที่ได้รับอนุมัติให้ได้ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด -ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องขอ...

Better World Green Public Co., Ltd.
Saha Rattana Nakorn Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล ( ประจำศูนย์อยุธยา )รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการคัดเลือก ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน ดำเนินการจัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และติดตามผลการทดลองงาน เพื่อให้หน่วยงาน...

Better World Green Public Co., Ltd.
Saha Rattana Nakorn Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
7 . หัวหน้าสื่อสารและรับผิดชอบต่อสังคม (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
-การวางแผนงานการดำเนินการด้านงานด้วนมวลชนและรับผิดชอบต่อสังคม -กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม -ดำเนินการตามโยบายของบริษัทในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม -เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Professional) ประจำสระบุรีรับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ -ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน -ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือม...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Professional) ประจำ-อยุธยารับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ -ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน -ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือม...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
10 . Sales Exclusive รับสมัครด่วน !
- เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - รักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบหมาย - การบริ...

Better World Green Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่เดินระบบ ( ประจำอยุธยา)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 3.ทำความสะอาดเครื่องจักร 4.แก้ไขปัญหาเครื่องจักรขัดข้องขณะเดินระบบ

Better World Green Public Co., Ltd.
Saha Rattana Nakorn Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่สโตร์ สาขาไฟฟ้า-เครื่องกล (ประจำพิจิตร)รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการสรรหา-จัดซื้อวัสดุอุกรณ์ต่างๆ 2.รับมอบและตรวจรับวัสดุ / อุปกรณ์ที่จัดซื้อมา เพื่อสต๊อค และตรงตามสเป็คตามแผนกที่ขอซื้อ 3.จัดส่งตัวอย่างสารเคมี เพื่อทดสอบตามรอบที่กำหนด และให้ได้สเป็คตา...

Better World Green Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
13 . เจ้าหน้าวิศวกรไฟฟ้า (อยุธยา)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดทำรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร - ประสานงานกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ควบคุ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-รายจ่าย และเอกสารการยื่นภาษี 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบ หรือกระทบยอด 3.สรุป-ปิดงบ-วิเคราะห์งบการเงิน 4.จัดทำรายงานประจำเดือน 5.รายงานภาษี

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000 บาท
19 Aug 19
15 . เจ้าหน้าทีสารสนเทศ (IT SUPPORT)(ประจำพิจิตร)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบดูแล แก้ไข ปัญหาของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.รายงานสถานะของระบบต่างๆ เช่น PM REPORT,ANTIVIRUS REPORT, BACK UP SYSTEM 3.รับผิดชอบตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหา NETWORK เบื้องต้นได้ 4.ติดตั้งโปรแกรม ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs