JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ QC/QAรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบวัดชิ้นงาน -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 Position
23 Apr 19
2 . หัวหน้าหน่วยเครื่องฉีดรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับฉีดแม่พิมพ์ฉีดตะกั่วและฉีดซิงค์ - ดูแลผู้ใต้บังคัญชาให้ปฏิบัติงานตามกำหนด

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-15,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ
23 Apr 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว 6 เดือน - ตรวจนับ stock ประจำเดือน พร้อมปรับปรุงและหาสาเหตุกรณีมีผล Diff - ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึก stock card กับ ข้อมูลในระบบบัญชีแยกประเภท - รายงานสรุปยอดรับจ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
23 Apr 19
4 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ - จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC - จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
Salary ตามข้อตกลง
23 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องฉีดรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลเครื่องฉีดตะกั่วและฉีดชิงค์ - สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี - สามารถเข้ากะได้

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6 อัตรา
Salary 10,000-12,000
23 Apr 19
6 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ติดตั้งและย้ายเครื่องจักร

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตราด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
7 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการรับสมัครด่วน !
- งานด้านบุคคล - งานด้านสรรหา - งานธุรการบุคคล - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
9 . Import - Export Supervisorรับสมัครด่วน !
Import - เปิด Purchase Order สั่งซื้อสินค้าไปยัง Supplier ต่างประเทศ - ติดตาม SHIPMENT จาก Supplier รวมถึง Draft Form ต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับทาง shipping เพื่อทำภาษีนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
-บันทึกและคำนวนต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ -เปรียบเทียบต้นทุนประมาณการเทียบลูกหนี้จริง -วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร -ประสานงานติดต่อการคำนวนต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs