JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คุมเครื่องการผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมเครื่องจักรในการทำงานไลน์ผลิต

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำออฟฟิศราชดำริ)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสินค้า ดูแลรายงานความเคลื่อนไหวของ วัตถุดิบ/งานระหว่างทำ/และสินค้าสำเร็จรูป 2.จัดทำต้นทุนสินค้ารายตัว 3.ควบคุมและตรวจสอบการนับสินค้าในคลังสินค้าทั้งหมด 4.ปิดงบต้นทุนขายประจำเ...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
4 . QA (UHT Line ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพของสินค้า(UHT Line)ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการผลิต 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย/ขนส่ง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายและขนส่ง,เปิดบิลให้กับลูกค้า 2.ประสานงานเรื่องการขายและการขนส่งกับหน่วยงานภายในและภายนอก 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ประจำโรงงานสมุทรสาครกะกลางคืน) รับสมัครด่วน !
- เช็คสินค้าก่อนนำขึ้นรถขนส่งตามข้อกำหนด - ตรวจนับสินค้าก่อนทำการส่งมอบให้ลูกค้า - จดบันทึกการตรวจนับสินค้า - ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่งสินค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
7 . Production Supervisor (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ,วางแผนการทำงาน,ให้คำปรึกษาแนะนำกับพนักงาน ตลอดจนตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ และติดตามการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่วางไว้ ทั้งด้านคุณภ...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
8 . Research and Development (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลาดและนโยบายของบริษัท - แก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต - คิดค้นปรับปรุง พัฒนาสูตรและวิธีการผลิต ที่มีอยู่เ...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs