JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าส่วนห้องเย็นจัดเก็บและเบิกจ่ายวัตถุดิบฝ่ายห้องเย็น (CS)
ดูแล ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการแช่แข็ง (freeze) ให้เหมาะสมกับประเภท น้ำหนักของวัตถุดิบ ควบคุมการตรวจสอบระดับอุณหภูมิการจัดเก็บ Fish & Non-Fish ให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด โดยแยกตามชนิด ขนาด คุณภาพ ใ...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jul 19
2 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ไฟฟ้าเครื่องจักร) (PE)
รับผิดชอบตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในไลน์ผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jul 19
3 . หัวหน้าส่วนงานเขียนแบบ (PE)
ดูแล รับผิดชอบและควบคุมงานเขียนแบบเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักรเพื่อสนับสนุน ไลน์การผลิตให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนฝึกอบรมดูแลและควบคุม ผู้ใต้บังค...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา(พัฒนาผลิตภัณฑ์PET FOOD)
- ดูแล วางแผน ดำเนินการตรวจสอบงานในแผนกวิจัยและพัฒนา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม - ดูแลและจับระบบงานในห้องทดลอง - จัดเก็บตัวอย่างและดูแลงานเอกสารด้านมาตรฐาน ข้อมูล สูตร กระบวนก...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jul 19
5 . หัวหน้าแผนกพลังงาน, สิ่งแวดล้อมและจัดการของเสีย (EN)
- กำหนดแผน วิธีลดการใช้พลังงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์/ติดตาม การใช้พลังงานและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร กำกับดูแลระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ทั้งหมดภายในองค์กรปฏิบัติการแก้ไขเช...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs