JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร QAรับสมัครด่วน !
วางแผน ตรวจสวบ ตามกระบวนการทำงานที่วางไว้ รักษามาตรฐานการทำงาน ควบคุม ดูแล คุณภาพงานให้ไปตามระบบ

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
2 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคา/ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมข้อมูล สำรวจหน้างาน ประชุมปรึกษาหารือกับทางลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบและประเมินราคา 2.หาวิธีออกแบบที่ดีและประหยัด รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน 3.ออกแบบให้ถูกต้...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
20 Aug 19
3 . วิศวกรเครื่องกล,อาวุโส (ME,Senior ME)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมโดยคำนึงถึงระยะเวลาตามแผนงานผู้บังคับบัญชากำหนดให้เป็นสำคัญ 2.ถอดแบบทำปริมาณเพื่อสั่งวัสดุ (PR) โดยนำเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 3.ตรวจสอบและควบคุมการ...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Aug 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs