JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . ช่างประกอบแม่พิมพ์โลหะ รับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1. ประกอบแม่พิมพ์ ตรวจเช็คแม่พิมพ์ (Tryout) แม่พิมพ์ 2. เป็น Leader กลุ่มในการประกอบและทดลองแม่พิมพ์ ตามที่ลูกค้ากำหนด 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
14 Sep 19
2 . ช่างเจียระไน Mold
1.ผลิตชื้นงานตามแบบโดยใช้เครื่องเจียระไน 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น 3. ปฏิบัคิหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
14 Sep 19
3 . ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
- รับผิดชอบงาน ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของงานเขียนแบบเครื่องกล - ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างเทคนิคการเขียนแบบ ทำหน้าที่ตั้งแต่รับงานเขียนแบบจากหัวหน้าส่วน นำมาเขียนแบบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบ จนกระทั่งออกม...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
14 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ BOI และบัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1. ออกบิลขาย,ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี่และบันทึกบัญชีขายและลูกหนี้ 2. ออกใบแจ้งหนี้และติดตามการรับชำระหนี้จากลูกค้า 3. บันทึกรับชำระเงินจากลูกค้า และตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือและภาษีขาย 4. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสรา้งของบริษัทฯ และประสบการณ์
14 Sep 19
5 . Programmer
1. ดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล โดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรและพัฒนาฐานข้อมูล 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Report 3. ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต 4. ประสานงานกับ User ในการพัฒนาระบบข้อมูลตามการร้องขอ 5. พ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
14 Sep 19
6 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า " ด่วน "รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ - ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย - แนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย - ดูแลพิ้นที่ ที่ทำงานให้สะ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
14 Sep 19
7 . ช่างเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อาวุโส รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ-ออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. แก้ไขแบบโดยใช้ระบบ Manual ตามข้อมูลที่แจ้งเปลี่ยนแปลงจากสูนย์ข้อมูลวิศวกรรม 3. เขียนแบบโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
14 Sep 19
8 . ช่างประจำเครื่อง CNC
1.ตรวจเช็คสภาพเครื่อง Machining Center ก่อนการใช้งานทุกครั้ง 2.เขียน Program และตรวจสอบความถูกต้องตามอบบที่กำหนด 3.ทดสอบ Run Program เพื่อตรวจสอบค่า X,Y,Z 4.การตรวจวัดชิ้นงานก่อนขึ้นทำการ Machine ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
9 . ช่างเทคนิควิศวกรรมผลิตภัณฑ์
1.ตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเท่าที่จำเป็น และบันทึกผลนำเสนอต่อหัวหน้าส่วน 2. ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ ติดตามความคืบหน้าและติดตามผลการแก้ไข 3. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,500-18,000 บาท
14 Sep 19
10 . พ่อบ้าน (พนักงานประจำ)รับสมัครด่วน !
ดูแลความสะอาดพื้นผิวจราจร อาคารสำนักงาน ดูแลต้นไม้ จุดพักผ่อน ตู้น้ำดื่ม ห้องน้ำ งานจัดเก็บขยะ เก็บScrap

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
11 . วิศวกร( Robotic & Automation) " ด่วน "
1. รับผิดชอบออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3. วางแผนการติดตั้ง ทดลองระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 4. ตรวจสอบความคืบหน้างาน และรายงานความก้าวห...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
14 Sep 19
12 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ รับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักร, แม่พิมพ์ Break Down สายการผลิต 2.ดำเนินการทำ Preventive Maintenance ตามแผนการตรวจเช็คแม่พิมพ์ ประจำเดือนและประจำปี 3. งานการซ่อมบำรุงและรักษาแม่พิมพ์ประจำวัน

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
14 Sep 19
13 . พนักงานธุรการ (เฉพาะผู้พิการ)
ลักษณะงานทางบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถด้านการปฏิบัติงาน เช่น งานพิมพ์เอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานธุรการเอกสารงานบัญชีต่างๆ

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
14 . ช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1. ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และส่วนงานอื่นๆ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในทางเทคนิคและเก็บข้อม...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
14 Sep 19
15 . ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้าง,ติดตั้งเเละเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)
1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง 2. อ่านแบบเครื่องกลได้ ซ่อม สร้าง และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ งานวงจรไฟฟ้า วงจ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
14 Sep 19
16 . นักการภารโรงทั่วไป "พนักงานประจำ"
1.ดูเเลความสะอาดผิวจราจรทั่วบริษัทฯ 2.ดูเเลรับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายนอกอาคาร 3.ทำความสะอาดระเบียงรอบอาคารสำนักงาน 4.ดูเเลสถานที่พักผ่อนส่วนกลางและสถานที่พักสูบบุหรี่ 5.ดูเเลต้นไม้แล...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยขยัน + โอที
14 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ Design (แม่พิมพ์โลหะ)รับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะโดยใช้ Program Computer 2D,3D Design 2. ติดต่อและประสานงานกับทาลูกค้าในเรื่อง Design และ Technical

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
14 Sep 19
18 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ศึกษาความเป็นไปได้ของงานโครงการต่างๆ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 2.ออกแบบ กำหนดรายละเอียด SPECIFICATION กรรมวิธีการผลิต ซ่อมสร้างเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
14 Sep 19
19 . วิศวกรระบบฐานข้อมูล
1. ติดตั้ง และการกำหนดค่า ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows และอุปกรณ์ทางด้าน Network ต่างๆ 2. ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้โปรแกรม 3. ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
20 . New Product Disign Engineer/ วิศวกรออกแบบผภิตภัณฑ์ใหม่Urgently Required !
1) Responsible for researching market trend and designing product appearance and shape, and developing approved design 2) Coordinate with other department to develop prototype and mock-up of a...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
14 Sep 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs