JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  13 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรควบคุมงาน (ตรวจ Shop Drawing)รับสมัครด่วน !
- ติดตามช่าง Main และ ช่าง Sub เข้าหน้างาน - เข้าพบลูกค้าเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน - ตรวจสอบรายการ เปลี่ยนแปลงรายการเลือกวัสดุ - ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุที่ได้รับจากช่าง Main - ตรวจสอบงา...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 Jun 19
2 . ผู้ช่วยผุ้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด - กำหนดกลยุทธ์และงบประมาณการตลาดตลอดปี - กำหนดนโยบาย WI และ Manual การทำงานทั้งหมดในฝ่ายการตลาด - กำกับภาพลักษณ์สาขา และกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปทิศทางเดียวกันกับบริ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 Jun 19
3 . ผู้จัดการภาค (ก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงานส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - อนุมัติงาน และการเบิกจ่ายในส่วน - ฝึกอบรมพนักงานในส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน และวัดผล...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 Jun 19
4 . วิศวกรควบคุมงาน (อยุธยา/สระบุรี/ปากช่อง/นครนายก)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน - ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ - จัดทำรายงาน การก่อสร้าง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 Jun 19
5 . Senior Event Excutive / (เจ้าหน้าที่กิจกรรมส่งเสริมการขาย (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
- ดูแลการจัดการออกบูธของบริษัทฯ - จัดหาสื่อ เช่น วิทยุ.ทีวี - ประสานงานกับ Suppiler ในการติดตั้งบูธตั้งแต่เริ่มจนจบให้ทันเวลาที่ กำหนด - ดูแลการขนย้ายโมเดล - วางแผนและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมอ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 Jun 19
6 . CRM & Direct Marketing Managerรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าจากระบบ CRM - ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง เพื่อใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด - คิดนำเสนอ Promotion , Campaign ต่างๆ - วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อทำ Direct Marketi...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด (สาขาบางแค)รับสมัครด่วน !
- โทรนัดหมายลุกค้า - ประสานงานขายให้กับ Senior Sales - เปิดและปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านการฝึกอบรม - Audit สาขา - พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในฝ่ายขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
9 . Senior Sale (สาขาลาดพร้าว)รับสมัครด่วน !
- แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า - เปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ติดต่อประสานงานต่างๆ ทำงานเอกสาร - บริษัทฯมีคอมมิชั่น ประจำเดือน ,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 Jun 19
10 . Senior Sale (สาขาพงษ์เพชร)รับสมัครด่วน !
- แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า - เปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ติดต่อประสานงานต่างๆ ทำงานเอกสาร - บริษัทฯมีคอมมิชั่น ประจำเดือน ,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Jun 19
11 . ผู้จัดการสำนักงานขาย (สาขาสระบุรี) รับสมัครด่วน !
- บริหารการขาย ทำการตลาดสาขา และพัฒนาพนักงานขาย - วางแผนและทำการตลาดสาขาตามนโยบาย บริษัทฯ - ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบสัญญา แบบสถาปัตยกรรม ตามมาตรฐานของบริษัท และตามความต้องการของลูกค้า - เขียนแบบขยายต่างๆ กรณีฝ่ายก่อสร้างขอแบบขยายเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง - ดำเนินงานเขียนแบบในความรับผิดชอบให้ท...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาพื้นที่กลุ่มลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด local - เสนอการใช้สื่อเพื่อโฆษณาติดตั้งป้ายให้ลูกค้าทราบถึงที่ตั้งสาขาของบริษัท - ประสานงาน Supplier ในการผลิตสื่อ และติดตั้งหรือจัดทำ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 Jun 19
  13 Positions      
Sort By 
Disability Jobs