JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง
-วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพการ ทำงานต่างๆ - ทำรายงานการเดินรถ เส้นทางการเดินรถ(GPS Report) - ตรวจสอบการเดินทางขนส่ง และทบทวนข้อมูลการเดินรถ - ทำรายงานสรุป...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
2 . เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์
- วิเคราะห์ผู้สมัครงาน คัดเลือก และสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อให้คุณสมบัติ เหมาะสมต่อหน้าที่ - จัดทำการปฐมนิทศพนักงานเข้างานใหม่ และจัดทำทะเบียนลูกจ้าง - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักงาน - สรุ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
3 . พนักงานขาย/Sales(ภาคอีสาน,ภาคใต้)
ดูแลทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทฯเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที่ติดต่อหาลูกค้า รับคำสั่งซื้อ ทบทวนข้อตกลง รวมถึงการประกวดราคา สอบราคา และตกลงราคา ตลอดจนถึงการติดตามการส...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
4 . หัวหน้าแผนกผลิต
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ - ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานตลอดเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
5 . ช่างไฟฟ้า
• ซ่อมบำรงุเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า , มอเตอร์ , HOT OIL , ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา และดูแลด้านเครื่องป...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา (ขอนแก่น , ราชบุรี)
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
6 . พนักงานขับรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
7 . ผู้จัดการโรงงาน
นำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่ได้รับ ไปปฏิบัติ ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุม ดูแล ฝ่ายงานต่างๆ ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย ที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 50,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิท...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
9 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
10 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม •วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต •จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม เครื่องจักร •สรุปผล และวิเคราะห์การทำงา...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา ราชบุรี , ขอนแก่น
Salary หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
26 Mar 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs