JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกผลิต
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ - ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานตลอดเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
2 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม - คำนวณประมาณงานงางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
3 . ช่างไฟฟ้า
• ซ่อมบำรงุเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า , มอเตอร์ , HOT OIL , ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา และดูแลด้านเครื่องป...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา (ขอนแก่น , ราชบุรี)
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
4 . พนักงานขับรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
5 . ผู้จัดการโรงงาน
นำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่ได้รับ ไปปฏิบัติ ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุม ดูแล ฝ่ายงานต่างๆ ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย ที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 50,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิท...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
7 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานตรวจสอบคุณภาพ • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิต...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม •วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต •จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อม เครื่องจักร •สรุปผล และวิเคราะห์การทำงา...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา ราชบุรี , ขอนแก่น
Salary หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
9 . ช่างยนต์ , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์
ช่างยนต์ • ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ • สามารถเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบการตรวจรับสินค้า เบิก-จ่าย สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ • ควบคุม , ตรวจสอบ และเตรียมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า • จัดทำรายงานสต๊อกคงคลัง

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
15 Jan 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs