JobThai
โรงพยาบาล PMG เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จำนวน 109 เตียง เปิดตัวในปี พ.ศ. 2564 ทางเราได้ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้รับบริการมากที่สุด โดยยึดวิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ สำหรับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศทุกระดับ” ทางโรงพยาบาลพีเอ็มจี หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทุกท่าน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างความประทับใจในการเข้ารับบริการทุกครั้ง วิสัยทัศน์ เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ สำหรับผู้ป่วยทั้งใน และต่างประเทศทุกระดับ พันธกิจ เพิ่มรายได้ และรักษาผลกำไรให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้บริการดูแลที่เป็นเลิศ และปลอดภัยแก่ผู้ป่วยทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ พัฒนาความพึงพอใจของผู้ป่วย พนักงาน และแพทย์ ขยายขอขเขตการให้บริการของบริการเมื่อมีโอกาสเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดในงบประมาณที่เหมาะสม การส่งเสริมการอบรม และการศึกษาให้แก่พนักงานและ บุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการบริการ
Benefits
- ประกันสังคม - สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว - สิทธิรักษาทันตกรรม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันพักร้อน
Contacts
บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
280 ถนน พระราม 2
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok 10150
Directions
ลิ้งค์แผนที่ https://goo.gl/maps/UzPZqN1FW2CgeeC2A