บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ดำเนินกิจการเสมือนเป็น ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด ที่ประเทศไทย เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้ำง ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในวันที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2537 มีทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน หนึ่งร้อยล้ำนบำท
ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เป็นผู้รับเหมาต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก บริษัท CHEC มีมำกกว่ำ 60 สำขำและบริษัทย่อยที่ให้บริกำรแก่ลูกค้ามากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และมีบุคลากรมากกว่าหนึ่งหมื่นคน พร้อมที่จะทำโครงกำรมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐทั่วโลก
กลุ่ม ซีเอชอีซี โครงสร้างพื้นฐานระบบบริกำรสำธำรณะที่หลากหลาย รวมถึงระบบงานวิศวกรรมทางน้ำ งำนขุดลอก บำรุงรักษาร่องน้ำ งานถนนและงำนสะพำน รางรถไฟ สนามบิน และงานบูรณาการ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชี่ยวชำญและประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นกัน เช่น ตึกอาการ ผลงานของเทศบาล สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลศาสตร์ โรงไฟฟ้าและพลังงาน และสำรวจทรัพากร
กลุ่ม ซีเอชอีซี ภูมิใจในการให้บริการเต็มรูปแบบในด้านงานก่อสร้าง EPC BOT และ PPP สำหรับภาครัฐและเอกชน
Benefits
  • - ตามตกลง
5 Positions
1.
Oct 17, 2019
Project Manager Employment
pinlocation
Bang Na, Bangkok
salary icon
80,000-100,000Baht/Month, negotiable ,according to individual ability.
2.
Oct 17, 2019
ผู้บังคับปั้นจั่น
pinlocation
Si Racha, Chon Buri
salary icon
15,000-20,000
3.
Oct 17, 2019
ช่างยนต์
pinlocation
Si Racha, Chon Buri
salary icon
15,000-20,000
4.
Oct 17, 2019
ผู้ช่วยจัดซื้อภาษาจีน
pinlocation
Si Racha, Chon Buri
salary icon
30,000-40,000
5.
Oct 17, 2019
ช่างเชื่อม
pinlocation
Si Racha, Chon Buri
salary icon
15,000-20,000
Contacts
Head Office:15th Floor 2/77 Bangna Complex Office Tower 15Fl., Soi Bangna-Trad25,
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok 10260
Fax:
Line ID: 095-364-0749
See Map