JobThai
ประวัติการก่อตั้ง โรงพยาบาลศิครินทร์ • โรงพยาบาลศิครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 ศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย 355 เตียง นับเป็น โรงพยาบาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในหมวดการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนาม บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) • เป็น โรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ในเดือนกรกฎาคม 2548 • เปิดให้บริการศิครินทร์ อาคาร 2 และเปิดใช้ศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งใหม่ ในเดือน มกราคม 2549 • ได้รับรางวัล “The Best Under a Billion” โดยนิตยสาร “Forbes” คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในเดือนตุลาคม 2549 • เปิดให้บริการ ศิครินทร์ อาคาร 3 เพื่อรองรับลูกค้าผู้ประกันตน ในเดือนสิงหาคม 2558
Benefits
- ชุด Uniform - หอพัก (สำหรับพยาบาล) - ค่ารักษาพยาบาลฟรี ไม่จำกัดวงเงิน - สวัสดิการครอบครัว 50% ไม่จำกัดวงเงิน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าช่วยเหลืองานสวดอภิธรรมศพกรณีเสียชีวิต - โบนัส - ค่าครองชีพ - สวัสดิการดอกเบี้ยพิเศษสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ - การตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม
Contacts
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
976 ถ.ลาซาล
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260