JobThai
เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริหารอาคาร งานบริหารศูนย์ฝึกอบรม งาน PRINTING&MAILING และงานบริการต่างๆ ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลักมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัท ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานนับเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน และรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและชื่อเสียงของ KTBGS ภายใต้คุณค่าองค์กร "บริการด้วยใจ มั่นในความรับผิดชอบ รอบคอบทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ พัฒนาความสามารถ"
Benefits
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการสงเคราะห์ (เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ***สวัสดิการเฉพาะบางตำแหน่ง***
  20 Positions
  Contacts
  KTGS - บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
  96 /12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1)
  Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310