บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบสำรองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบสำรองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ ธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการดำเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลังงานลม (Wind Power) สามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมที่ www.pst.co.th
- ประกันสังคม - เงินเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด) - ค่าน้ำมัน (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต - การให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่ารักษา IPD - ค่ารักษา OPD 30 ครั้ง/ปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15% - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - ฝึกอบรมทั้งภายใน/ภายนอก - พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
10
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
389 ถนนวิภาวดีรังสิต
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
ใกล้กับตึก กลต.