Dec 3, 2021

System Analyst

pin locationLocation
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconเงินเดือนปัจจุบัน: 17,000 - 20,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
online interview iconOnline Interview
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
Benefits
- โบนัส - เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ - ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - รางวัลอายุงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การเกษียณอายุ - ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน - การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน - รถรับ-ส่งพนักงาน - การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ - ฯลฯ
Contacts
ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง
SB Furniture Group
126/95 ม.1
Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel. : 02-666-1515 ต่อ 1146,1147,1155,1156
Other positions at this company