DSP Group
Sep 26, 2020

วิศวกร ระบบปรับอากาศ

pin locationLocation
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary iconSalary
salary icon18,000 บาทขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
DSP Group ตั้งบริษัทฯ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด และได้ขยายงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มี บริษัทฯในเครือ ทั้งสิ้น 8 บริษัท ทำงานครอบคลุม ด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด, งานโยธา, งานโครงสร้าง, งานท่อน้ำมัน-ท่อแก๊ส, งานระบบรักษาความปลอดภัย ระบบดับเพลิงและระบบ Network, งานนั่งร้านและงานหุ้มฉนวน, งานติดตั้ง-ซ่อม-ล้างแอร์โรงงาน, เนอสเซอรี่ ดูแลและพัฒนาเด็ก อายุ1-6 ปี, สำนักงานบัญชี ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 54 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง บนเนื้อที่ 12 ไร่ เศษ ตลอดระยะเวลา 15 ปี มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะขยายกิจการไปยังสายงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เติบโตในสายงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง จนถึงเป็นหุ้นส่วนเจ้าของใน บริษัทฯ DSP Group ได้นำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM), ระบบมาตรฐานISO 9001:2015 มาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน
Benefits
1. เงินเดือน (สอดคล้องกับความสามารถที่บริษัทกำหนด) 2. เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, OT, โบนัส (ตามความสามารถ) 3. ชุดพนักงาน, ประกันชีวิตกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี 4. เงินทุนการศึกษาบุตร, เงินช่วยเหลือในวาระที่สำคัญต่างและ เงินกู้ฉุกเฉิน 5. ฝึกอบรม-สัมมนา, อบรมพัฒนาตนเองนอกสถานที่ 2 ครั้ง/ปี, โทรศัพท์+ ค่าโทรศัพท์(ตำแหน่งที่บริษัทฯ กำหนด)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
DSP Group
54 ถนนตากวน-หาดทรายทอง
Maptaphut Mueang Rayong Rayong 21150
See Map