Oct 22, 2020

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

pin locationLocation
pin location

Si Racha, Chon Buri

salary iconSalary
salary icon45,000 - 60,000 บาท/เดือน (ต่อรองได้)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
• การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี ระบบบัญชีซื้อ และรายการค่าใช้จ่าย • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีขาย ลูกหนี้การค้า รายรับอื่น ๆ • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า ( Costing ) • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีสินค้า (INVENTORY) •การวางแผน ควบคุมและบริหารจัดการ ระบบบัญชีทรัพย์สินถาวรและการควบคุมทะเบียน •การวางแผนและควบคุมการปิดบัญชี •การวางแผนภาษีอากรและการควบคุมบริหารจัดการการยื่นแบบและชำระเงินภาษี •การวางแผนและควบคุมการบริหารจัดการ ระบบการรับเงิน และการเก็บเงินจากลูกค้า •การวางแผนและควบคุม การบริหารจัดการระบบการเบิก-จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท •การวางแผน และควบคุม บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน,สภาพคล่อง และการสรรหาแหล่งเงินทุนและสถาบันการเงิน •การวางแผนและการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติด้านบัญชีและการเงิน •การส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน การพัฒนา ระบบงานบัญชีและระบบงานการเงิน •งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา •บริหารจัดการงาน แนะนำ พัฒนางานด้านระบบบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และกฎหมายภาษีอากร •นำเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี รวมถึงมาตรฐานต้นทุน •ติดตาม ควบคุม และบริหารการใช้จ่ายของบริษัทให้สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี •ปรับปรุงรายการทางด้านบัญชี ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายและรายการตัดจ่าย •ออกงบการเงินประจำเดือน •ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการทำบัญชี การปิดบัญชีของบริษัท รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา(ภงด.50,51 ,ยื่น DBD Efilling ,บช.๑) •จัดทำ และให้คำแนะนำการจัดทำงบประมาณของฝ่ายต่างๆ ตลอดจนกำกับดูแล และควบคุมงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมของบริษัท •จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง •ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53 •ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) • กำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการรับ และจ่ายเงินของบริษัท •ตรวจสอบการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับบัญชี •ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี, กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด •กำกับ และดูแลการทำงานในสายงานบัญชีและการเงิน
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 – 45 ปี
  2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางตรงด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  4. เคยดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี
  5. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
  6. มีความรู้ด้านบัญชี, กฎหมายภาษี, ด้านการเงิน
  7. มีทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน, วิเคราะห์รายการทางการเงิน, วางแผนภาษี
  8. มีทักษะด้านการวางแผน ควบคุมและบริหารจัดการระบบบัญชีต้นทุน การปิดงบบัญชี
  9. ภาวะผู้นำและการนำทีม, การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
  10. มีความรับผิดชอบสูง, มีความละเอียดรอบครอบ
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครด้วยตนเอง
Contacts
คุณฝน
บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
15/19 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท
Surasak Si Racha Chon Buri 20110
Tel. : 085-183-8208
Email : rck_property_15@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Surasak Si Racha Chon Buri
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.