รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
พนักงานบัญชี (AP / Fixed Asset ) ปฏิบัติงานบริษัท PTT GC ระยอง
pin locationLocation
pin location
Mueang Rayong, Rayong
salary iconSalary
salary iconพิจารณาตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • **AP**
 • 1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
 • 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
 • 4.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • 5.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • 6.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
 • 7.บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • 8.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • 9.ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
 • 10.จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
 • 11.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • 12.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • **Fixed Asset**
 • 1.ทำการรับ-บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
 • 2.ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ
 • 3.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
 • 4.จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา (แยกแผนก) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • 5.จัดทำใบคำนวณกำไร(ขาดทุน) พร้อมทั้งจัดทำใบจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน-ภายนอก
 • 7.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศ ชาย-หญิง
 2. อายุ 22-35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
 4. มีประสบการณ์งานด้านบัญชี หรือผ่านการฝึกงานด้านบัญชี
 5. เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป
 6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (หากมีผลทดสอบ Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Benefits
 • โบนัสประจำปี
 • เงินปรับประจำปี
 • ประกันชีวิตอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนฌาปนกิจ
 • กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
How to apply
 • เข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ส่ง Resume แนะนำตัวเข้ามาที่อีเมล์ด้านล่าง
 • สมัครทาง JobThai.com
Contacts
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ส่งResumeมายังบริษัทฯ
Tel. : 081-150-4557
Email : pttbsa_132@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-239-7326
Website : www.pttbsa.com
Location
Maptaphut Mueang Rayong Rayong
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.