Nov 20, 2019
Key Account Executive-Modern Trade
pin locationLocation
pin location
Chatuchak, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทุกประเภท (Hypermarket, Super และ Convenience Store)
 • - เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทร้านค้าย่อยฯ พร้อมกำหนด KPIs เพื่อวัดผลที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี, รายไตรมาสและเดือน
 • - ร่วมแก้ไขปัญหา (ถ้ามี), ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในระหว่างช่วงรอบเวลาทำงานเพื่อสร้างผลของงานให้บรรลุตามแผนงาน
 • - ให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, ผลงานเชิงรูปธรรม) แก่ผู้อำนวยการฯ ตามที่ร้องขอทั้งในลักษณะงานประจำ และร้องขอพิเศษ
 • - พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานให้มีทักษะงานขายและ/หรือ การวิเคราะห์/ติดตามสภาวะตลาด/ตัวผลิตภัณฑ์/คู่แข่งขัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมสู่ความเป็นเลิศงานขายอย่างมืออาชีพ
 • - ร่วมเป็นแกนหลักในการพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรอง/ขีดความสามารถของบริษัทฯ ต่อช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ศึกษา/ให้ข้อมูลผลกระทบ/วิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงลบที่อาจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน/ทีมงาน พร้อมเสนอแนวทางการทำงานประกอบพร้อมตัดสินใจในการนำพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์
Qualifications
 1. ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG อย่างน้อย 2 ปีในช่องทาง Modern Trade
 3. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดื่ม หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
 6. มีการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ
 7. มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ชุดพนักงาน
 • - โบนัส ฯลฯ
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครทาง Email
 • - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
 • https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณอังคณา ไกรวงศ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Tel. : 02-785-7878 ต่อ 7220
Email : thaibev_541@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Chomphon Chatuchak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.