Oct 18, 2019
ผู้จัดการส่วนบัญชี
pin locationLocation
pin location
Si Racha, Chon Buri
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
 • 1.รับผิดชอบบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร
 • 2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • 3.ตรวจสอบงบการเงินประจำเดือน ประจำไดรมาส ประจำปี
 • 4.ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีภายนอกและเจ้าหน้าที่สรรพากร
 • 5.ประสานงานให้คำปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากรต่อหน่วยงานต่างๆ
 • 6.ดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
 • 7.อื่นๆตามได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
 2. ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์งานด้านการบริหารต้นทุนโรงงาน หรือการบริหารโลจิสติกส์ 4 ปีขึ้นไป
 4. มีความเชี่ยวชาญภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 5. มีความสามารถปิดบัญชีประจำเดือน สามารถจัดทำงบ Income Statement และ Statement of Financial Position ได้ทันตามกำหนด
 6. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจได้อย่างเชี่ยวชาญ
 7. มีประสพการณ์การจัดทำงบประมาณประจำปี เช่นงบประมาณการผลิตหรือบริการ งบประมาณรายได้ งบประมาณค่าใช้จ่าย มีความสามารถจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลแตกต่างระหว่างผลประกอบการจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ
 8. การใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ อ่านออก เขียนได้ ปานกลางขึ้นไป
 9. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ มีความสามารถมารถใช้โปรแกรม Excel ระดับ advance ได้อย่างเชี่ยวชาญ การใช้งาน Power Point และ MS Word
 10. ภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ทักษะการถ่ายทอดงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถในการนำเสนอผลประกอบการทางการเงินต่อฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
Benefits
 • 1. โบนัส
 • 2. ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • 3.เครื่องแบบพนักงาน
 • 4. รถรับส่ง
 • 5. กระเช้าเยี่ยมไข้
 • 6. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
 • 7 ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
 • 8. สำรองเลี้ยงชีพ
 • 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • 10.ค่าวิชาชีพ
 • 11.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
 • 12.เบี้ยขยัน
 • 13.ค่าอาหารกลางวัน
 • 14.ค่าทักษะ
 • 15.ค่าชำนาญการ
How to apply
 • - ส่งจดหมายรับสมัครงาน
 • - E-Mail
Contacts
คุณรัฐณี ทั้งจ้อย
บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าบี 4)
ท่าเรือแหลมฉบัง (ท่าบี 4)
Thung Su Khla Si Racha Chon Buri
Tel. : 038-408-400 ต่อ 2242-2244
Email : tips_18@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-408-440
Website : www.tips.co.th
Location
บริษัท 99 ซีดี จำกัด ที่ตั้ง 9/1,9/2 หมู่ที่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
Surasak Si Racha Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.