Nov 20, 2019
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
pin locationLocation
pin location
bts iconSala Daeng
salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • - จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน
 • - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป
 • - จัดทำภาษีต่างๆของบริษัท และนำส่งสรรพากร ภายในวันที่กำหนดส่งด้วยความถูกต้อง
 • - จัดทำเอกสารด้านบัญชีการเงินต่างๆ เช่นใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เป็นต้น
 • - ตรวจทานรายการและการลงบัญชีให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการและนโยบายบริษัทตามกฏเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ประมวลรัษฎากร มาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงิน เป็นต้น
 • - จัดทำงบการเงินให้เสร็จภายในกำหนดเวลา ด้วยความถูกต้องครบถ้วน
 • ทำรายงานบัญชี ผลประกอบการ รายงานอื่นๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - บริหารจัดการด้านการเงิน เช่น เงินสดย่อย การเงินรับ-จ่าย ดูแลกระแสเงินสดรับ/จ่ายของบริษัท ติดต่อประสานงานกับธนาคารหรือองค์กรอื่นเพื่อ ดำเนินงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 • - ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร หรือเจ้าหน้าที่องค์การรัฐบาล และฝ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. มีประสบการณ์ด้านปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดทำภาษี และรายงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. มีความสามารถในการการ Microsoft Excel
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
Benefits
 • 1. เงินเดือนประจำ
 • 2. โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
 • 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน)
 • 5. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD)
 • 6. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท
 • 7. ประกันสังคม
 • 8. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน, คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา)
 • 10. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • 11. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่
 • 12. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน
 • 13. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
How to apply
 • - ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน
 • - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด)
 • กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 9
Silom Bang Rak Bangkok
Tel. : 02-631-1311 ต่อ 9290,9468,5247,5304,5104,5075,5074,5344
Email : segroup_165@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-631-2588
Location
Silom Bang Rak Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.